بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال تورمالین

کد کالا :

1-1196

وزن :

15/15 قیراط

ابعاد :

22*8 میلیمتر

کریستال تورمالین
$
بالاترین پیشنهاد
17,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/10/01 20:39:4217,000 تومان S...k (3)
تورمالین
6

10/8 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت 65,000 تومان

تورمالین
13

16/4 قیراط

19*12 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

تورمالین
7

5/6 قیراط

10*11 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

تورمالین
8

7/4 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

تورمالین
11

5/1 قیراط

21*4 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

تورمالین
6

13/5 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

تورمالین
7

15/6 قیراط

32*10 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

تورمالین
12

16/4 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 82,000 تومان

تورمالین
8

12/6 قیراط

15*19 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

تورمالین
7

38/9 قیراط

23*19 میلیمتر

قیمت 195,000 تومان

تورمالین
12

36/6 قیراط

29*20 میلیمتر

قیمت 183,000 تومان

تورمالین
4

59/4 قیراط

34*20 میلیمتر

قیمت 297,000 تومان

تورمالین
10

19/9 قیراط

33*11 میلیمتر

قیمت 100,000 تومان

تورمالین
9

18/1 قیراط

19*12 میلیمتر

قیمت 91,000 تومان

تورمالین
10

60/6 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت 303,000 تومان

تورمالین
8

17/1 قیراط

25*8 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

تورمالین
7

41/5 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت 208,000 تومان

تورمالین
6

33/4 قیراط

24*16 میلیمتر

قیمت 167,000 تومان

تورمالین
6

21/3 قیراط

20*10 میلیمتر

قیمت 107,000 تومان

تورمالین
5

14/8 قیراط

24*11 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

تورمالین
29

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تورمالین مخراجی
46

3 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

هرم تورمالین
5

348 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 95,000 تومان

دستبند تورمالین
58

48/75 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
21

2/35 قیراط

11.21*5.94*4.36 میلیمتر

قیمت پایه 244,000 تومان

تورمالین
91

1/6 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 96,000 تومان

تورمالین
81

0/4 قیراط

5*4 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
50

1/55 قیراط

8.20*6.19 میلیمتر

قیمت پایه 224,000 تومان

تورمالین
5

74/5 قیراط

28*23 میلیمتر

قیمت پایه 187,000 تومان

چاکرای اول

چاکرای اول

اطلاعات کامل در مورد چاکرای اول

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین