بارگذاری تصاویر
نام کالا :

توپاز لندن

کد کالا :

50070

وزن :

0/95 قیراط

ابعاد :

7*5 میلیمتر

توپاز لندن
$
بالاترین پیشنهاد
26,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/30 16:10:0926,000 تومان N...i (475)
توپاز لندن
229

0/7 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

توپاز لندن
108

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

توپاز لندن
80

0/65 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

توپاز لندن
79

0/75 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

توپاز لندن
66

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

توپاز لندن
89

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

توپاز لندن
75

0/75 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

توپاز لندن
62

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

توپاز لندن
92

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

توپاز لندن
98

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

توپاز لندن
78

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

توپاز لندن
87

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

توپاز لندن
61

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

توپاز لندن
60

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

توپاز لندن
57

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

توپاز لندن
55

1/1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

توپاز لندن
56

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

توپاز لندن
26

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

توپاز لندن
58

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

توپاز لندن
51

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

توپاز صورتی + شناسنامه
10

1/55 قیراط

8.18*6.12 میلیمتر

قیمت پایه 146,000 تومان

توپاز طلایی (امپریال)
60

30/8 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 1,694,000 تومان

توپاز سوئیس + شناسنامه
16

3/15 قیراط

9.20*7.16 میلیمتر

قیمت پایه 213,000 تومان

توپاز سنتتیک
3

20/7 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

توپاز هفت رنگ
94

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

توپاز سوئیس
1
101

3/3 قیراط

9*7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 85,000 تومان

توپاز
4
103

11 قیراط

14*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 216,000 تومان

توپاز
83

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

توپاز صورتی
48

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 99,000 تومان

توپاز لندن
53

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

توپاز امپریال + شناسنامه
41

10/35 قیراط

12.90*11.13 میلیمتر

قیمت پایه 673,000 تومان

توپاز

توپاز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ توپاز