بارگذاری تصاویر
نام کالا :

توپاز لندن

کد کالا :

50069

وزن :

1/1 قیراط

ابعاد :

7*5 میلیمتر

توپاز لندن
$
بالاترین پیشنهاد
26,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/12/23 10:53:2926,000 تومان Z...a (31)
توپاز لندن
222

0/7 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

توپاز لندن
103

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

توپاز لندن
73

0/65 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

توپاز لندن
72

0/75 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

توپاز لندن
60

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
83

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
68

0/75 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

توپاز لندن
56

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
85

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
93

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
73

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
80

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
56

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

توپاز لندن
55

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
51

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 60,000 تومان

توپاز لندن
50

1/1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

توپاز لندن
51

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
21

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

توپاز لندن
53

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
46

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 60,000 تومان

توپاز صورتی + شناسنامه
5

1/55 قیراط

8.18*6.12 میلیمتر

قیمت پایه 146,000 تومان

توپاز طلایی (امپریال)
41

28/5 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 855,000 تومان

توپاز سوئیس + شناسنامه
32

2/75 قیراط

8.97*6.74 میلیمتر

قیمت پایه 205,000 تومان

توپاز سنتتیک
2

20/7 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

توپاز هفت رنگ
67

1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

توپاز سوئیس
85

2/7 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 68,000 تومان

توپاز
3
100

16/9 قیراط

16*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 325,000 تومان

توپاز
73

3/9 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

توپاز صورتی
1
47

1/4 قیراط

8*6 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 43,000 تومان

توپاز لندن
1
64

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 31,000 تومان

توپاز امپریال + شناسنامه
33

14 قیراط

15.13*11.77 میلیمتر

قیمت پایه 660,000 تومان

توپاز

توپاز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ توپاز