بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال زبرجد

کد کالا :

1-1176

وزن :

24/9 قیراط

ابعاد :

19*16 میلیمتر

کریستال زبرجد
$
بالاترین پیشنهاد
38,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/13 02:47:2238,000 تومان R...2 (5)
1397/08/10 17:28:5837,000 تومان v...z (567)
کریستال زبرجد
91

27/5 قیراط

18*17 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

کریستال زبرجد
13

37/7 قیراط

20*22 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

کریستال زبرجد
29

33/45 قیراط

21*15 میلیمتر

قیمت 151,000 تومان

کریستال زبرجد
72

24/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت 110,000 تومان

کریستال زبرجد
41

20/5 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

کریستال زبرجد
75

21/9 قیراط

14*18 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

کریستال زبرجد
76

18/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

کریستال زبرجد
77

17/2 قیراط

15*15 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

کریستال زبرجد
77

21 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 95,000 تومان

کریستال زبرجد
20

11/4 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

کریستال زبرجد
81

17/5 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت 79,000 تومان

کریستال زبرجد
61

11/4 قیراط

10*11 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

کریستال زبرجد
81

14/5 قیراط

22*14 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

کریستال زبرجد
84

10/6 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

کریستال زبرجد
79

24/4 قیراط

23*18 میلیمتر

قیمت 110,000 تومان

کریستال زبرجد
85

18/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 83,000 تومان

کریستال زبرجد
82

15/4 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

کریستال زبرجد
30

15/6 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

کریستال زبرجد
63

19/4 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

کریستال زبرجد
77

15/4 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

کریستال زبرجد
1

16/45 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

کریستال زبرجد
1
90

34 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 35,000 تومان

کریستال زبرجد
71

12 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

زبرجد
78

0/9 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

زبرجد
71

4/4 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

زبرجد
1
77

0/6 قیراط

6*6 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

زبرجد
41

0/4 قیراط

4*6 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

زبرجد
81

0/3 قیراط

3*5 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

زبرجد
82

3/9 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 71,000 تومان

زبرجد + شناسنامه
45

3 قیراط

10.51*7.53 میلیمتر

قیمت پایه 190,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

زبرجد

زبرجد

اطلاعات کامل در باره ی سنگ زبرجد