بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال زبرجد

کد کالا :

1-1172

وزن :

31/7 قیراط

ابعاد :

23*20 میلیمتر

کریستال زبرجد
$
بالاترین پیشنهاد
47,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/11/20 22:33:2947,000 تومان v...z (567)
کریستال زبرجد
92

27/5 قیراط

18*17 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

کریستال زبرجد
15

37/7 قیراط

20*22 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

کریستال زبرجد
29

33/45 قیراط

21*15 میلیمتر

قیمت 151,000 تومان

کریستال زبرجد
42

20/5 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

کریستال زبرجد
76

21/9 قیراط

14*18 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

کریستال زبرجد
77

18/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

کریستال زبرجد
78

17/2 قیراط

15*15 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

کریستال زبرجد
78

21 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 95,000 تومان

کریستال زبرجد
21

11/4 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

کریستال زبرجد
82

17/5 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت 79,000 تومان

کریستال زبرجد
62

11/4 قیراط

10*11 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

کریستال زبرجد
82

14/5 قیراط

22*14 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

کریستال زبرجد
85

10/6 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

کریستال زبرجد
80

24/4 قیراط

23*18 میلیمتر

قیمت 110,000 تومان

کریستال زبرجد
86

18/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 83,000 تومان

کریستال زبرجد
83

15/4 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

کریستال زبرجد
0

12 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

کریستال زبرجد
31

15/6 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

کریستال زبرجد
64

19/4 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

کریستال زبرجد
78

15/4 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

کریستال زبرجد
1

16/45 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

کریستال زبرجد
78

51/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

کریستال زبرجد
73

24/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

زبرجد
79

0/9 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

زبرجد
72

4/4 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

زبرجد
49

0/8 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

زبرجد
42

0/4 قیراط

4*6 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

زبرجد
34

0/3 قیراط

3*5 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

زبرجد
84

3/9 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 71,000 تومان

زبرجد + شناسنامه
49

3 قیراط

10.51*7.53 میلیمتر

قیمت پایه 190,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

زبرجد

زبرجد

اطلاعات کامل در باره ی سنگ زبرجد