بارگذاری تصاویر
کریستال زبرجد
کد کالا :

1-1167

وزن :

33/45 قیراط

ابعاد :

21*15 میلیمتر

قیمت :

151,000 تومان

کریستال زبرجد
87

27/5 قیراط

18*17 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

کریستال زبرجد
9

37/7 قیراط

20*22 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

کریستال زبرجد
70

24/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت 110,000 تومان

کریستال زبرجد
39

20/5 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

کریستال زبرجد
73

21/9 قیراط

14*18 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

کریستال زبرجد
73

18/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

کریستال زبرجد
74

17/2 قیراط

15*15 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

کریستال زبرجد
75

21 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 95,000 تومان

کریستال زبرجد
18

11/4 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

کریستال زبرجد
79

17/5 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت 79,000 تومان

کریستال زبرجد
58

11/4 قیراط

10*11 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

کریستال زبرجد
79

14/5 قیراط

22*14 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

کریستال زبرجد
82

10/6 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

کریستال زبرجد
76

24/4 قیراط

23*18 میلیمتر

قیمت 110,000 تومان

کریستال زبرجد
82

18/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 83,000 تومان

کریستال زبرجد
80

15/4 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

کریستال زبرجد
27

15/6 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

کریستال زبرجد
61

19/4 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

کریستال زبرجد
74

15/4 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

کریستال زبرجد
73

11/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

کریستال زبرجد
9

16/45 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

هرم زبرجد
71

416 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

زبرجد
73

1/05 قیراط

5*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کریستال زبرجد
86

34 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

کریستال زبرجد
68

12 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

زبرجد
69

4/4 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

زبرجد
72

0/6 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

زبرجد
37

0/4 قیراط

4*6 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

زبرجد
78

0/3 قیراط

3*5 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

زبرجد
79

3/9 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 71,000 تومان

زبرجد + شناسنامه
41

3 قیراط

10.51*7.53 میلیمتر

قیمت پایه 190,000 تومان

زبرجد

زبرجد

اطلاعات کامل در باره ی سنگ زبرجد

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم