بارگذاری تصاویر
نام کالا :

توپاز لندن

کد کالا :

50067

وزن :

1/1 قیراط

ابعاد :

7*5 میلیمتر

توپاز لندن
$
بالاترین پیشنهاد
26,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/29 02:33:5526,000 تومان N...i (475)
توپاز لندن
228

0/7 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

توپاز لندن
107

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

توپاز لندن
79

0/65 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

توپاز لندن
78

0/75 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

توپاز لندن
64

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
88

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
74

0/75 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

توپاز لندن
61

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
91

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
97

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
77

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
85

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
60

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

توپاز لندن
59

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
56

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 60,000 تومان

توپاز لندن
53

1/1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

توپاز لندن
54

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
25

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

توپاز لندن
57

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
50

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 60,000 تومان

توپاز صورتی + شناسنامه
7

1/55 قیراط

8.18*6.12 میلیمتر

قیمت پایه 146,000 تومان

توپاز طلایی (امپریال)
53

30/8 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 920,000 تومان

توپاز سوئیس + شناسنامه
12

3/15 قیراط

9.20*7.16 میلیمتر

قیمت پایه 213,000 تومان

توپاز سنتتیک
1

20/7 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

توپاز هفت رنگ
93

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

توپاز سوئیس
1
99

3/3 قیراط

9*7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 85,000 تومان

توپاز
3
92

11 قیراط

14*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 211,000 تومان

توپاز
82

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

توپاز صورتی
47

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

توپاز لندن
52

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

توپاز امپریال + شناسنامه
38

10/35 قیراط

12.90*11.13 میلیمتر

قیمت پایه 514,000 تومان

توپاز

توپاز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ توپاز