بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال زبرجد

کد کالا :

1-1158

وزن :

26/9 قیراط

ابعاد :

22*19 میلیمتر

کریستال زبرجد
$
بالاترین پیشنهاد
40,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/01/29 00:15:3140,000 تومان M...M (6)
کریستال زبرجد
121

27/5 قیراط

18*17 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

کریستال زبرجد
19

37/7 قیراط

20*22 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

کریستال زبرجد
57

33/45 قیراط

21*15 میلیمتر

قیمت 151,000 تومان

کریستال زبرجد
20

24/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت 110,000 تومان

کریستال زبرجد
72

20/5 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

کریستال زبرجد
107

21/9 قیراط

14*18 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

کریستال زبرجد
101

18/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

کریستال زبرجد
47

11/4 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

کریستال زبرجد
106

17/5 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت 79,000 تومان

کریستال زبرجد
84

11/4 قیراط

10*11 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

کریستال زبرجد
111

10/6 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

کریستال زبرجد
106

24/4 قیراط

23*18 میلیمتر

قیمت 110,000 تومان

کریستال زبرجد
114

18/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 83,000 تومان

کریستال زبرجد
27

12 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

کریستال زبرجد
52

15/6 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

کریستال زبرجد
88

19/4 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

کریستال زبرجد
100

15/4 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

کریستال زبرجد
99

11/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

کریستال زبرجد
105

12/3 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت 56,000 تومان

کریستال زبرجد
101

16/1 قیراط

22*10 میلیمتر

قیمت 73,000 تومان

کریستال زبرجد
1

16/45 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

کریستال زبرجد
107

36/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 37,000 تومان

کریستال زبرجد
109

15/4 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

زبرجد
93

1 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

زبرجد
91

4/5 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 81,000 تومان

زبرجد
55

0/8 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

زبرجد
92

0/4 قیراط

6*4 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

زبرجد
96

0/4 قیراط

3*5 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

زبرجد
88

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 38,000 تومان

زبرجد + شناسنامه
34

3/2 قیراط

10.25*8.02 میلیمتر

قیمت پایه 196,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

زبرجد

زبرجد

اطلاعات کامل در باره ی سنگ زبرجد