مزایده 1 تا 20 از مجموع 7094 مزایده
اسلایس عقیق شجر پاییزی
1
39

36/2 گرم

51*51 میلیمتر

خریدار : e...2 (47)

مهره عقیق
1
37

23/2 قیراط

15*14 میلیمتر

خریدار : a...i (17)

مهره هولیت
1
82

20/65 قیراط

14 میلیمتر

خریدار : a...i (17)

مهره جاسپر
1
29

19/1 قیراط

11*11 میلیمتر

خریدار : a...i (17)

عقیق هندی
1
15

10/7 قیراط

18*13 میلیمتر

خریدار : L...i (0)

سنگ عقیق
1
45

50/1 قیراط

25*19 میلیمتر

خریدار : s...4 (8)

آلکساندریت 7 رنگ (zandrite)
1
32

0/7 قیراط

5*7 میلیمتر

خریدار : h...d (1)

عقیق سلیمانی
1
19

7/7 قیراط

25*8 میلیمتر

خریدار : A...r (70)

عقیق رنگی هند
1
30

69/9 قیراط

37*36 میلیمتر

خریدار : A...r (70)

مهره عقیق
1
31

41/3 قیراط

18 میلیمتر

خریدار : a...i (17)

عقیق هندی
1
25

89/75 قیراط

40*30 میلیمتر

خریدار : A...r (70)

مهره آمیتیست
1
24

28/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

خریدار : s...4 (8)

عقیق هندی
1
22

29 قیراط

24*18 میلیمتر

خریدار : A...r (70)

سنگ عقیق
1
27

101/32 گرم

86*33 میلیمتر

خریدار : a...i (17)

موزانایت سفید
1
31

1/5 قیراط

8*8 میلیمتر

خریدار : r...o (3)

عقیق خاکستری
1
26

4/15 قیراط

10*12 میلیمتر

خریدار : A...r (70)

شمش لعل
1
18

29/5 قیراط

18*13 میلیمتر

خریدار : A...r (70)

موزانایت سیاه
1
21

1/55 قیراط

8 میلیمتر

خریدار : l...i (1)

تسبیح صدف
1
17

32 گرم

6 میلیمتر

خریدار : A...r (70)

مهره آونتورین
1
75

20/3 قیراط

14 میلیمتر

خریدار : a...i (17)

مزایده 1 تا 20 از مجموع 7094 مزایده