مزایده 1 تا 20 از مجموع 8908 مزایده
پک 13 انگشتر نقره
82
68

80/73 گرم

- میلیمتر

خریدار : f...n (0)

رکاب انگشتر نقره
70
77

103/1 گرم

- میلیمتر

خریدار : f...n (0)

آپاتیت
106
38

2000 قیراط

- میلیمتر

خریدار : z...a (1)

زمرد هند
58
44

634/5 قیراط

- میلیمتر

خریدار : z...a (1)

کریستال آمیتیست
1
30

9/1 قیراط

12*11 میلیمتر

خریدار : N...h (7)

آمیتیست
1
43

2/45 قیراط

11*8 میلیمتر

خریدار : s...4 (1)

یاقوت کبود آفریقایی
2
28

153/8 قیراط

42*16 میلیمتر

خریدار : H...i (0)

جاسپر بامبل بی (اندونزی)
1
44

63/35 قیراط

44*30 میلیمتر

خریدار : M...h (0)

سنگ جاسپر قرمز
4
32

186 گرم

85*62 میلیمتر

خریدار : p...n (32)

مهره آونتورین سبز
1
24

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

خریدار : h...r (3)

مهره آمیتیست
1
54

42/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

خریدار : h...r (3)

منشور آمیتیست
1
19

39/04 گرم

53*23 میلیمتر

خریدار : N...h (7)

سنگ آمیتیست
1
29

47 گرم

67*41 میلیمتر

خریدار : p...n (32)

آویز طرح فیروزه
1
20

15 قیراط

15*11 میلیمتر

خریدار : M...i (1)

سنگ آمیتیست
1
32

421 گرم

92*85 میلیمتر

خریدار : p...n (32)

مهره عقیق
1
26

19/2 قیراط

19*19 میلیمتر

خریدار : a...1 (32)

مهره یشم
18

29/4 قیراط

18*13 میلیمتر

خریدار : a...1 (32)

منشور آمیتیست
19

53/89 گرم

58*28 میلیمتر

خریدار : a...1 (32)

در مویی
1
26

3/9 قیراط

13*7 میلیمتر

خریدار : a...1 (32)

عقیق هندی
4
33

7/95 قیراط

10*14 میلیمتر

خریدار : c...i (8)

مزایده 1 تا 20 از مجموع 8908 مزایده