مزایده 1 تا 20 از مجموع 7960 مزایده
عقیق خراسانی
1
16

72/2 قیراط

33*24 میلیمتر

خریدار : S...r (5)

تسبیح عقیق
1
23

52/69 گرم

10 میلیمتر

خریدار : M...M (4)

اسلایس فلوریت
1
4

97/65 گرم

60*56*13 میلیمتر

خریدار : S...a (2)

فیروزه نیشابور
1
4

6/2 قیراط

22*8 میلیمتر

خریدار : B...z (0)

کلسیت طلایی
1
2

6/16 گرم

28*21 میلیمتر

خریدار : B...z (0)

مهره فلوریت
1
5

22/8 قیراط

14 میلیمتر

خریدار : S...a (2)

لابرادوریت ماداگاسکار
1
5

21/6 قیراط

28*13 میلیمتر

خریدار : B...z (0)

گوی آمیترین
1
8

20/1 گرم

24*24 میلیمتر

خریدار : B...z (0)

شب چراغ
1
17

10/4 قیراط

13*18 میلیمتر

خریدار : m...r (7)

عقیق زرد فست
1
32

12/55 قیراط

18*13 میلیمتر

خریدار : H...0 (1)

سنگ آمیتیست
1
4

34 گرم

46*33 میلیمتر

خریدار : B...z (0)

فیروزه کرمان
1
12

40 قیراط

27*17 میلیمتر

خریدار : B...z (0)

یاقوت کبود
1
4

5/8 قیراط

12*10 میلیمتر

خریدار : F...0 (0)

کریستال تورمالین
3
18

16/25 قیراط

24*10 میلیمتر

خریدار : B...z (0)

سنگ آمیتیست
1
9

321 گرم

97*67 میلیمتر

خریدار : B...z (0)

گوی آمیترین
1
2

15/02 گرم

22 میلیمتر

خریدار : B...z (0)

باباقوری
1
3

5/8 قیراط

12*10 میلیمتر

خریدار : B...z (0)

یاقوت کبود
1
3

7 قیراط

12*10 میلیمتر

خریدار : F...0 (0)

یاقوت کبود + شناسنامه
1
41

7/7 قیراط

12.96*10.3 میلیمتر

خریدار : F...0 (0)

فسیل آمونیت
1
6

61/1 قیراط

34*26 میلیمتر

خریدار : B...z (0)

مزایده 1 تا 20 از مجموع 7960 مزایده