چینش بر اساس :
نمایش :
مجسمه فیل عقیق جاسپر
21

88/58 گرم

62*40 میلیمتر

قیمت پایه 90,000 تومان

مجسمه فیل دلربا
9

60/23 گرم

55*38 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

مجسمه فیل جاسپر
21

80/33 گرم

60*42 میلیمتر

قیمت پایه 85,000 تومان

مجسمه عقیق
35

28 قیراط

22*16 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

مجسمه فیل رودونیت
36

82/53 گرم

57*40 میلیمتر

قیمت پایه 85,000 تومان

مجسمه فیل اوناکیت
7

69/61 گرم

56*41 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

مجسمه فیل جاسپر
33

81/44 گرم

59*43 میلیمتر

قیمت پایه 85,000 تومان

مجسمه عقیق جاسپر
28

45/6 قیراط

26*19 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

مجسمه عقیق
40

20/3 قیراط

23*12 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

مجسمه فیل جاسپر
25

79/18 گرم

61*42 میلیمتر

قیمت 159,000 تومان

مجسمه عقیق
7

20/4 قیراط

24*14 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

مجسمه فیل جاسپر
10

63/85 گرم

55*37 میلیمتر

قیمت 128,000 تومان

مجسمه رزکوارتز
13

55/9 قیراط

29*19 میلیمتر

قیمت 112,000 تومان

مجسمه جاسپر
34

34 قیراط

27*16 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

مجسمه عقیق
33

34/1 قیراط

29*15 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

مجسمه آونتورین
17

34/4 قیراط

27*17 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

مجسمه فیل عقیق جاسپر
27

81/35 گرم

56*44 میلیمتر

قیمت 163,000 تومان

مجسمه عقیق
3

25/6 قیراط

23*19 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

مجسمه عقیق
18

38/2 قیراط

29*17 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

مجسمه فیل رودونیت
24

80/44 گرم

57*38 میلیمتر

قیمت 161,000 تومان

مجسمه فیل عقیق جاسپر
12

77/14 گرم

59*39 میلیمتر

قیمت 155,000 تومان

مجسمه جاسپر
13

34/5 قیراط

27*19 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

مجسمه فیل عقیق جاسپر
27

81/09 گرم

61*41 میلیمتر

قیمت 163,000 تومان

مجسمه فیل جاسپر
23

72/59 گرم

59*40 میلیمتر

قیمت 146,000 تومان

مجسمه فیل جاسپر
25

88/45 گرم

64*43 میلیمتر

قیمت 177,000 تومان

مجسمه فیل عقیق جاسپر
38

84/33 گرم

61*42 میلیمتر

قیمت 169,000 تومان

مجسمه فیل اوناکیت
12

61/77 گرم

58*39 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

مجسمه فیل رودونیت
19

84/45 گرم

59*37 میلیمتر

قیمت 169,000 تومان

مجسمه فیل رودونیت
45

84/69 گرم

57*40 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

مجسمه عقیق
24

33/9 قیراط

24*16 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

مجسمه فیل اوناکیت
1

69/8 گرم

58*39 میلیمتر

قیمت 140,000 تومان

مجسمه آونتورین
23

31/6 قیراط

26*15 میلیمتر

قیمت 64,000 تومان

مجسمه فیل رودونیت
5

87/56 گرم

59*38 میلیمتر

قیمت 176,000 تومان

مجسمه آونتورین
7

35/6 قیراط

30*19 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

مجسمه دالماتیان
0

35/6 قیراط

28*17 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

مجسمه فیل دلربا
4

63/72 گرم

55*40 میلیمتر

قیمت 128,000 تومان

کالا 1 تا 36 از مجموع 64 کالا