چینش بر اساس :
نمایش :
فیلتر :
هرم جاسپر براکیا
5

250 قیراط

36*35*35 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

هرم عقیق
29

153/1 قیراط

36*36*21 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

هرم تورمالین
48

372 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

هرم آونتورین
16

105/6 قیراط

31*30*22 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

هرم جاسپر قرمز
24

114 قیراط

30*30*22 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

هرم فلوریت
9

129 قیراط

30*30*22 میلیمتر

قیمت پایه 78,000 تومان

هرم آمازونیت
33

191/9 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

هرم رزکوارتز
17

205/4 قیراط

34*34*31 میلیمتر

قیمت پایه 93,000 تومان

هرم لاجورد
39

370 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

هرم آونتورین
4

198/9 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

هرم رودونیت
26

143/1 قیراط

31*31*22 میلیمتر

قیمت پایه 72,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
47

200 قیراط

35*35*31 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

هرم کوارتز (دُر)
9

350 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

هرم زبرجد
42

417 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

هرم لاجورد
11

231/5 قیراط

34*34*31 میلیمتر

قیمت پایه 139,000 تومان

هرم انیکس
25

307 قیراط

44*44*34 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

هرم سودالیت
35

166 قیراط

34*34*29 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

هرم دلربا
0

192/4 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 97,000 تومان

هرم دالماتیان
1

217 قیراط

35*35*35 میلیمتر

قیمت پایه 109,000 تومان

هرم گارنت
27

497 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

هرم گارنت
2

498 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت 95,000 تومان

هرم گارنت
0

481 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت 95,000 تومان

هرم تورمالین
119

367 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت 184,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
25

195 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت 156,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
21

208 قیراط

35*35*31 میلیمتر

قیمت 167,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
2

209 قیراط

35*35*31 میلیمتر

قیمت 168,000 تومان

هرم آونتورین پرتقالی
37

98 قیراط

30*30*21 میلیمتر

قیمت 98,000 تومان

هرم آونتورین پرتقالی
16

99 قیراط

30*30*21 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

هرم آونتورین پرتقالی
50

100 قیراط

31*31*21 میلیمتر

قیمت 100,000 تومان

هرم سودالیت
2

157 قیراط

33*33*28 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

هرم سودالیت
46

157 قیراط

34*34*28 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

هرم سودالیت
43

162 قیراط

34*34*29 میلیمتر

قیمت 130,000 تومان

هرم سودالیت
18

161 قیراط

34*34*29 میلیمتر

قیمت 129,000 تومان

هرم آمازونیت
17

206 قیراط

35*35*29 میلیمتر

قیمت 165,000 تومان

هرم آمازونیت
5

198 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت 159,000 تومان

هرم لاجورد
37

364 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت 91,000 تومان

کالا 1 تا 36 از مجموع 97 کالا