چینش بر اساس :
نمایش :
آویز چشم ببر
35

3/85 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز هولیت
24

25/3 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز جاسپر
15

25/1 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

دستبند گارنت
16

118/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

آویز طرح فیروزه
1

15 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

دستبند جاسپر
17

85 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

دستبند کوارتزیت
52

84 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دستبند عقیق خاکستری
24

142/6 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند چری کوارتز
4

70 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

گردنبند آمیتیست
1
35

121 قیراط

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 62,000 تومان

آویز جاسپر
35

29/35 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز ابسیدان لکه برفی
12

8/45 قیراط

19*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز عقیق
50

20/15 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کریستال
37

73 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق
21

127/1 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند کوارتزیت
44

85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز دالماتیان
25

25/2 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
76

124 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

حلقه عقیق
15

9/5 قیراط

56 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

دستبند عقیق سبز
37

84/5 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

دستبند انیکس
45

74/5 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند صدف قهوه ای
8

125 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند انیکس - صدف
21

129 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

حلقه عقیق
11

11/2 قیراط

56 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

حلقه عقیق
26

13/5 قیراط

55 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

دستبند کریستال
33

59 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کریستال
22

70/5 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز کوارتز
10

20/7 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

دستبند کریستال
60

62/6 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کوارتز شیری
61

90/45 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

دستبند کوارتزیت
25

64/95 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند کریستال
76

75 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق سفید
22

128/45 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز چشم ببر
1
16

44 قیراط

61*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 40,000 تومان

آویز چشم ببر
23

38/4 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

حلقه عقیق
10

11/8 قیراط

54 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

کالا 1 تا 36 از مجموع 2135 کالا