گوهر شناسی - پلاریسکوپ

ﭘﻼرﻳﺳﻜوپ (Polariscope)

 

ﭘﻼرﻳﺳﻜوپ وﺳﻳﻟﻪ ﺳﺎده اي اﺳت ﻛﻪ در آن ﻓﻳﻟﺗر ﮔرد آﻧﺎﻟﻳزور ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻟﻪ ﺣدود ﻫﺷت ﺳﺎﻧﺗﻲ ﻣﺗر ﺑر روي ﻓﻳﻟﺗر ﮔرد ﭘﻼرﻳزاﺗور ﻗرار ﮔرﻓﺗﻪ اﺳت. اﻳن وﺳﻳﻟﻪ ﺑراي ﺗﺷﺧﻳص ﮔروه ﻫﺎي SR، DR، ADR و AGG ﺑﻜﺎر ﮔرﻓﺗﻪ ﻣﻲ ﺷود.

 

اجزا پلاریسکوپ

 

ﺑراي اﻳن ﻣﻧﻇور ﺑﺎﻳد ﻣراﺣل زﻳر اﻧﺟﺎم ﺷود:

١ـ اﺑﺗدا ﻣﺣور ﻓﻳﻟﺗرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟت ﺗﺎرﻳﻚ و ﻋﻣود ﺑر ﻳﻜدﻳﮕر ﻗرار ﻣﻲ دﻫﻳم.

٢ـ ﮔوﻫر را ﺑﻳن ﭘﻼرﻳزاﺗور و آﻧﺎﻟﻳزاﺗور ﻗرار ﻣﻲ دﻫﻳم.

٣ـ ﮔوﻫر را 360 درﺟﻪ ﻣﻲ ﭼرﺧﺎﻧﻳم.

ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻫﺎي SR درﺣﻳن ﭼرﺧش ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺗﺎرﻳﻚ (ﺧﺎﻣوش) ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻧد.

ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻫﺎي DR در 360 درﺟﻪ ﭼرﺧش ﻣﻌﻣوﻻ ﻫر 90 درﺟﻪ ﻳﻜﺑﺎر ﺧﺎﻣوش و روﺷن ﻣﻲ ﺷوﻧد. ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﻳﮕر در ﻳﻚ ﭼرﺧش 360 درﺟﻪ 4 ﺑﺎر ﺧﺎﻣوش و روﺷن ﻣﻲ ﺷوﻧد. (Anomalous Double Refraction)

 

پلاریسکوپ

 

ﻧﻛﺎت ﻣﻬم در کار با پلاریسکوپ

 

١ـ ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺗﺎر رﻳز ﺑﻟورﻳن ﻳﺎ Aggregation) AGG) دارﻧد در زﻳر ﭘﻼرﻳﺳﻜوپ ﻫﻣﻳﺷﻪ روﺷن دﻳده ﻣﻲ ﺷوﻧد.

٢ـ ﺑﻌﺿﻲ از ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻫﺎي SR ﺑﺧﺎﻃر ﺗﻧش و ﻓﺷﺎرﻫﺎي دروﻧﻲ در ﻫﻧﮕﺎم ﭼرﺧش ﺑر روي ﭘﻼرﻳﺳﻜوپ رﻓﺗﺎري ﺷﺑﻳﻪ ﺑﻪ ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻫﺎي DR از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﻲ دﻫﻧد (ﺧﺎﻣوش روﺷن ﻣﻲ ﺷوﻧد) را ﺷﻜﺳت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻲ ﻫﻧﺟﺎر ﻳﺎ ADR ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻧد. اﻳن ﮔوﻧﻪ ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻫﺎ در زﻳر ﭘﻼرﻳﺳﻜوپ ﺑﻃور ﻧﺎﻣﻧﻇم ﺧﺎﻣوش و روﺷن ﻣﻲ ﺷوﻧد. دﻟﻳل رﻓﺗﺎر ADR در ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺧﺗﻟف ﻣﺗﻓﺎوت اﺳت. در ﺑرﺧﻲ ﺷﻳﺷﻪ ﻫﺎ ﺗﻧش و ﻓﺷﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﺳرد ﺷدن آﻧﻲ ﺑﺎﻋث رﻓﺗﺎر ADR در آﻧﻬﺎ اﺳت (ﺑﻪ رﻓﺗﺎر ADR ﺷﻳﺷﻪ ﻫﺎ در زﻳر ﭘﻼرﻳﺳﻜوپ Snake band ﮔﻓﺗﻪ ﻣﻲ ﺷود). در ﺑرﺧﻲ از ﮔﺎرﻧت ﻫﺎ ﺗﻧش در ﺑﻳن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﮔوﻫرﺳﻧﮓ در ﻃﻲ ﻣﻳﻟﻳون ﻫﺎ ﺳﺎل ﺳﺑب اﻳﺟﺎد رﻓﺗﺎر ADR در آﻧﻬﺎ اﺳت. در اﺳﭘﻳﻧل ﻣﺻﻧوﻋﻲ وﺟود رﻓﺗﺎر ADR ﺑﻪ ﻋﻟت ﻣﻳزان ﺑﻳش از ﺣد آﻟوﻣﻳﻧﻳوم در ﻣﻗﺎﻳﺳﻪ ﺑﺎ ﻧوع ﻃﺑﻳﻌﻲ آن اﺳت و ﺣﺎﻟت ﺧﻃوﻃ ﻣﺗﻗﺎﻃﻊ را ﻧﺷﺎن ﻣﻲ دﻫد ﻛﻪ ﺑﻪ آن Crosshatched ﻣﻲ ﮔوﻳﻧد.

ﺑراي  ﺗﻣﺎﻳز  دﻗﻳق  ﮔوﻫرﻫﺎي  DR از  ADR از  آزﻣون  دﻳﮕري  اﺳﺗﻓﺎده  ﻣﻲ  ﺷود  ﻛﻪ  ﺑﻪ  آن  آزﻣون  ﺗﺛﺑﻳت (Confirmation test) ﻣﻲ ﮔوﻳﻧد.

 

آزﻣون ﺗﺛﺑﻳت (Confirmation test)

١ـ ﭘﻼرﻳﺳﻜوپ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟت ﺗﺎرﻳﻚ در ﻣﻲ آورﻳم.

٢ـ ﮔوﻫر را روي ﻓﻳﻟﺗر ﭘﻼرﻳزاﺗور ﻗرار ﻣﻲ دﻫﻳم.

٣ـ ﮔوﻫر را در روﺷن ﺗرﻳن ﺣﺎﻟت ﻗرار ﻣﻲ دﻫﻳم.

٤ـ آﻧﺎﻟﻳزاﺗور را 90 درﺟﻪ ﻣﻲ ﭼرﺧﺎﻧﻳم ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺟدول اراﺋﻪ ﺷده در ﺑﺎره ﮔوﻫر ﻗﺿﺎوت ﻣﻲ ﻛﻧﻳم.

 

تست اثباتی پلاریسکوپ

نظرات (۰)

شما هم میتوانید اگر اطلاعاتی درباره گوهر شناسی - پلاریسکوپ دارید ،در این قسمت وارد کنید.

    ثبت نظر