گوهر شناسی - پدیده ها

ﭘدﻳده ﻫﺎ (Phenomena)

پدیده ها حالات خاصی هستند که در برخی از گوهرها دیده می شود و باعث زیبایی بیشتر گوهر می گردند. در این قسمت انواع پدیده ها را در گوهر ها بررسی خواهیم کرد.

 

اﻳرﻳدﻳﺳﻧس (Iridescence)

اﻳن ﭘدﻳده ﺑﺻورﺗرﻧﮕﻳن ﻛﻣﺎﻧﻲ در ﭘﺎره ای از ﮔوﻫرﻫﺎ ﻣﺷﺎﻫده ﻣﻲ ﺷود و در اﺛر ﺷﻜﺳت ﻧور از ﺗرﻛﻬﺎ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎری اﻳﺟﺎد و ﻧور ﺑﻪ ﻃﻳف ﻫﺎی رﻧﮕﻲ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﻲ ﺗﺟزﻳﻪ ﻣﻲ ﺷود.

ایریدیسنس

 

ﻋﻗﻳق آﺗﺷﻳن (Fire agate)

ﻳﻜﻲ از ﻛﻣﻳﺎب ﺗرﻳن ﻋﻗﻳق ﻫﺎ، ﻋﻗﻳق آﺗﺷﻳن اﺳت، ﻛﻪ ﭘدﻳده اﻳرﻳدﺳﻧس را ﻧﺷﺎن ﻣﻲ دﻫد و ﻃﻲ 60 ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ وارد ﺑﺎزار ﺗﺟﺎری ﺷده اﺳت. ﻋﻗﻳق آﺗﺷﻳن ﻋﻗﻳق ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬوه ای اﺳت و ﺑﺻورت ﺧوﺷﻪ اﻧﮕوری رﺷد ﻣﻲ ﻛﻧد. وﻳژﮔﻲ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻪ ﻓرد اﻳن ﻧوع ﻋﻗﻳق داﺷﺗن ﺑﻟورﻫﺎی ﺻﻓﺣﻪ ای ﺷﻜل اﻛﺳﻳد آﻫن (ﻟﻳﻣوﻧﻳت) در ﺳﻃوح ﻣﺗﻧوع اﺳت. رﻧﮓ ﻫﺎی رﻧﮕﻳن ﻛﻣﺎﻧﻲ ﻗرﻣز، ﻃﻼﺋﻲ، ﺳﺑز و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت آﺑﻲ ﺑﻧﻓش ﺣﺎﺻل ﺗداﺧل ﭘرﺗوﻫﺎی ﻧوری ﻣﺗﻓﺎوت و ﺑﺎزﺗﺎب از اﻳن ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻧﺎزک اﺳت.

عقیق آتشین

 

ارﻳﻧت (Orient)

ﺑﺎزی رﻧﮓ در ﻣروارﻳد Orient ﻧﺎم دارد ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﺧﺎﻣت و ﺗﻜﺎﻣل ﻻﻳﻪ ﻧﻳﻜر در ﺳﻃﺢ ﻣروارﻳد اﺳت. ﻧﻳﻜر از ﺗرﻛﻳب آراﮔوﻧﻳت (CaCO3)، ﻛﺎﻧﭼﻳوﻟﻳن و آب ﺗﺷﻜﻳل ﺷده اﺳت.

ارینت

 

ﻻﺑرادورسنسی (Labradorescence)

ﺑﻪ ﻋﻟت ﺗداﺧل ﭘرﺗوﻫﺎی ﻧور ﺑﺎزﺗﺎﺑﻳده از ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻧﺎزک ﺑﻟورﻳن در ﻛﺎﻧﻲ ﻻﺑرادورﻳت (ﻓﻟدﺳﭘﺎر) اﻳﺟﺎد ﻣﻲ ﺷود.

لابرادورسنسی

 

آدوﻻرسنسی (Adularescence)

ﭘدﻳده ای اﺳت ﻧوراﻧﻲ ﺑﺎ ﺑرﻗﻲ آﺑﻲ رﻧﮓ ﻣﺗﻣﺎﻳل ﺑﻪ ﺳﻓﻳد و ﺑﻳﺷﺗر در ﮔوﻫرﻫﺎی ﺧﺎﻧواده ﻓﻟدﺳﭘﺎرﻫﺎ دﻳده ﻣﻲ ﺷود. ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎه ﺳﻧﮓ .(Moonstone) دﻟﻳل ﺑوﺟود آﻣدن اﻳن ﭘدﻳده ﻧوراﻧﻲ، ﺗداﺧل ﭘرﺗوﻫﺎی ﻧور ﺑﺎزﺗﺎﺑﻳده از ﺳﻃوح ﻣﺧﺗﻟف (دوﻗﻟوﻳﻲ) درون ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻛﺎﻧﻲ ﻓﻟدﺳﭘﺎر اﺳت، ﻛﻪ ﺑﺻورت ﻣوج در ﺳﻃﺢ ﻧﮕﻳن ﺑﻪ ﻫﻧﮕﺎم ﺣرﻛت ﻣﻲ ﻟﻐزد.

آدولارسنسی

 

 

آوﻧﺗورسنسی (Aventurescenc)

ﺑﺎزی و ﺗﺟﻟﻲ رﻧﮕﻲ ﭘرﺗوﻫﺎی ﻧور و ﺗداﺧل آﻧﻬﺎ در ﻳﻜدﻳﮕر ﻫﻧﮕﺎم ﺑﺎزﺗﺎب از ﻣﺣﺗوﻳﺎت و ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﻲ ﻫﺎی ﻛوﭼﻚ و ﺑرگ ﻣﺎﻧﻧد در زﻣﻳﻧﻪ ای ﻣﺎت را اوﻧﺗورﺳﻧﺳﻲ ﻣﻲ ﮔوﻳﻧد. اﻳن ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﻲ ﻫﺎ در اوﻧﺗورﻳن ﻓﻟدﺳﭘﺎر، اﻛﺳﻳدﻫﺎی آﻫن ﻣﺎﻧﻧد ﻫﻣﺎﺗﻳت و ﻳﺎ ﻫﻳدروﻛﺳﻳد آﻫن (Goethite) و در اوﻧﺗورﻳن ﻛوارﺗز ﻧوﻋﻲ ﻣﻳﻜﺎی ﻛروم دار ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓوﺳﺟﻳت اﺳت.

آونتورسنسی

 

 

ﺑﺎزی رﻧﮓ (Play of color)

ﭘدﻳده ﺑﺎزی رﻧﮓ در اﭘﺎل ﮔراﻧﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻟت ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻪ ﻓرد آن اﺳت. ﻓرﻣول ﺷﻳﻣﻳﺎﻳﻲ اﭘﺎل SiO2.nH2o اﺳت. در ﺳﺎﺧﺗﺎر اﭘﺎل 3 ﺗﺎ 21 درﺻد آب وﺟود دارد. ﭘدﻳده ﺑﺎزی رﻧﮓ در اﭘﺎل ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘراش ﻧور ﻣرﺗﺑﻃ اﺳت، ﺑﻪ ﻋﻟت ﺣﺿور ﻣوﻟﻜول آب در ﺳﺎﺧﺗﺎر آن اﺳت.

بازی رنگ

 

ﭼﺷم ﮔرﺑﻪ ای (Cat’s eye /Chatoyancy)

ﭘدﻳده ﭼﺷم ﮔرﺑﻪ ای ﺣﺎﻟﺗﻲ ﺷﺑﻳﻪ ﺑﻪ ﭼﺷم ﮔرﺑﻪ اﺳت. اﻳن ﭘدﻳده در ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﭘرﺗوﻫﺎی ﻧور در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺑﺳﻳﺎر رﻳز و ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻳﻜروﺳﻜﭘﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﻲ ﻫﺎی ﺳوزﻧﻲ ﺷﻜل روﺗﻳل در ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺑوﺟود ﻣﻲ آﻳد. اﻳن ﭘدﻳده زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻟب ﺗوﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻧد ﻛﻪ ﮔوﻫر ﺑﻪ ﻓرم ﮔﻧﺑدی Cabochan ﺗراش داده ﺷود. اﻳن ﭘدﻳده را در ﻛرﻳزوﺑرﻳل (Cherysoberyl) ﺑﻳﺷﺗر ﻣﻲ ﺗوان دﻳد. در ﻛوارﺗز ﻧﻳز اﻳن ﭘدﻳده دﻳده ﻣﻲ ﺷود (Quartz Cat’s eye)

چشم گربه ای

 

ﭘدﻳده ﺳﺗﺎره ﺳﺎنی (Asterism/Star)

اﻳن ﭘدﻳده ﺑﻪ دﻟﻳل ﺗﻌداد زﻳﺎد ﺳوزن ﻫﺎی روﺗﻳل، ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺑﺳﻳﺎر ﺑﺎرﻳﻚ اﺳت ﻛﻪ ﻳﻜدﻳﮕر را ﻗﻃﻊ ﻛرده و ﺑﺎزﺗﺎب ﻧور ﺑر روی آﻧﻬﺎ ﭘدﻳده ﺳﺗﺎره ﻣﺎﻧﻧدی را ﺑوﺟود ﻣﻲ آورد. ﻋواﻣل ﻣؤﺛر و ﻣﻬم ﺑرای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﭘدﻳده ﺳﺗﺎره ای ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:

١ـ رﻧﮓ ﮔوﻫر ﺑﺎﻳد ﺧﺎﻟص ﺑﺎﺷد و در ﺗﻣﺎم ﺳﻃﺢ ﮔوﻫر ﺑﺻورت ﻳﻜﺳﺎن ﭘﺧش ﺷده ﺑﺎﺷد.

٢ـ ﺑﺎﻳد ﮔوﻫر ﺗﺎ ﺣد اﻣﻜﺎن از وﺟود ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﻲ ﻫﺎ ﻣﺑری ﺑﺎﺷد ﺗﺎ در رﻧﮓ و ﻣﺷﺎﻫده ﭘدﻳده اﺛر ﻣﻧﻓﻲ ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد.

٣ـ ﮔوﻫر ﺑﺎﻳد ﺗﺎ ﺣد اﻣﻜﺎن ﺷﻓﺎﻓﻳت ﺧوﺑﻲ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد.

٤ـ ﺗﺎ ﺣد اﻣﻜﺎن ﮔوﻫر ﺗرک ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ﺑﻪ ﻋﻟت اﻳﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻣرور زﻣﺎن ﮔرد و ﺧﺎک وارد آن ﺷده و ﺑﺎﻋث ﺿﻌﻳف ﺷدن و ﻧﺎزﻛﻲ اﻳن ﭘدﻳده ﻣﻲ ﺷود.

٥ـ اﮔر ﮔوﻫر دارای ﺳوزن ﻫﺎی روﺗﻳل زﻳﺎدی ﺑﺎﺷد ﺷﻓﺎﻓﻳت آن ﻛم ﻣﻲ ﺷود و اﮔر ﺗﻌداد ﻛﻣﻲ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ﭘدﻳده ﺳﺗﺎره ﺳﺎﻧﻲ ﺑﺧوﺑﻲ دﻳده ﻧﻣﻲ ﺷود.

٦ـ ﺳﺗﺎره ﺳﺎﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣل و ﻛﺷﻳده اﺳت ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻣرﺑﻧد (Girdle) اﻣﺗداد ﭘﻳدا ﻛﻧد.

٧ـ ﮔوﻫر ﺑﺎﻳد ﺑﮕوﻧﻪ ای ﺗراش ﺑﺧورد ﻛﻪ ﺳوزن ﻫﺎی روﺗﻳل ﺑﺻورت ﻣوازی ﺑﺎ ﺻﻓﺧﻪ ﻛﻣرﺑﻧد ﺑﺎﺷﻧد. در ﻏﻳر اﻳن ﺻورت ﺳﺗﺎره ﺧﺎرج از ﻣرﻛز ﺧواﻫد ﺑود.

٨ـ ﻣرﻛز ﺑرﺧورد ﺑﺎزوﻫﺎی ﺳﺗﺎره ﺑﺎﻳد در ﺣد اﻣﻜﺎن در ﻣرﻛز ﮔوﻫر ﺑﺎﺷد.

٩ـ اﮔر ﮔوﻫر ﺑﺻورت ﺑﻳﺿﻲ ﺗراش ﺑﺧورد ﺑﺎﻳد ﺣﺗﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎزوﻫﺎی ﺳﺗﺎره ﻣوازی ﺑﺎ ﻃول ﺑﻳﺿﻲ ﺑﺎﺷد.

١� ـ ﺳﺗﺎره ﺳﺎﻧﻲ در ﭘﺎره ای ﻣواﻗﻊ ﺷش ﺑﺎزو و در ﻣوارد ی ﭼﻬﺎر ﺑﺎزو دارد.

ستاره سانی

 

ﺗﻐﻳﻳر رﻧﮓ (Change of color)

ﭘﺎره ای از ﮔوﻫرﻫﺎ در ﻣﻗﺎﺑل ﭘرﺗوﻫﺎی ﺗﺎﺑﺷﻲ ﻣﺧﺗﻟف ﺗﻐﻳﻳر رﻧﮓ ﻣﻲ دﻫﻧد. اﻟﻜﺳﺎﻧدرﻳت در ﻧور روز ﺑﺧش ﻗرﻣز ﻃﻳف ﻧور را ﺟذب ﻣﻲ ﻛﻧد و ﺑﺧش ﺳﺑز و آﺑﻲ ﻃﻳف ﻧور را ﺑﺎز ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺎﻧد و ﮔوﻫر ﺳﺑز دﻳده ﻣﻲ ﺷود. در ﻧور زرد ﻛﻪ ﻃﻳف آﺑﻲ آن ﺿﻌﻳف اﺳت ﮔوﻫر ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗرﻣز دﻳده ﻣﻲ ﺷود. ﺑﻪ اﻟﻜﺳﺎﻧدرﻳت، زﻣرد روز و ﻳﺎﻗوت ﺷب ﻣﻲ ﮔوﻳﻧد.

تغییر رنگ

نظرات (۰)

شما هم میتوانید اگر اطلاعاتی درباره گوهر شناسی - پدیده ها دارید ،در این قسمت وارد کنید.

    ثبت نظر