گوهر شناسی - جلا

گوهر شناسی - جلا

ارسال شده توسط پشتیبانی نگین یاب

903 نمایش

فصل هفتم: ﺟﻼ (Luster)

 

وﻗﺗﻲ ﻧوری ﺑﻪ ﺳﻃﺢ ﮔوﻫر ﺳﻧﮓ ﺑرﺧورد ﻣﻲ ﻛﻧد و ﺑﺎزﺗﺎﺑﻳده ﻣﻲ ﺷود ﺑﻪ آن ﻧور ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﺟﻼ ﻣﻲ ﮔوﻳﻧد. ﺟﻼ ﺑﺳﺗﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻗدار وﻛﻳﻓﻳت ﻧوری دارد ﻛﻪ از ﺳﻃﺢ ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻳده ﻣﻲ ﺷود. ﻋواﻣل ﻣؤﺛر در ﻣﻳزان ﺟﻼ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از

١ـ ﻣﻗدار و ﻧوع ﻧور

٢ـ ﻛﻳﻓﻳت ﺳﻃﺢ ﺻﻳﻗﻟﻲ

٣ـ ﺳﺧﺗﻲ

 

اﻧواع ﺟﻼ در گوهر سنگ ها :(Luster)

 

جلای فلزی

١ـ ﺟﻼی ﻓﻟزی :(Metallic)

ﻧﻇﻳر ﻫﻣﺎﺗﻳت، ﻧﻗره و ﻃﻼ

 

جلای الماسی

٢ـ ﺟﻼی اﻟﻣﺎﺳﻲ :(Adamantine)

ﻧﻇﻳر اﻟﻣﺎس، ﻛوﺑﻳﻚ زﻳرﻛن (CZ)

 

جلای شیشه ای

٣ـ ﺟﻼی ﺷﻳﺷﻪ ای :(Vitreous)

ﻧﻇﻳر ﺷﻳﺷﻪ، آﻣﺗﻳﺳت، زﻣرد

 

جلای عسلی

٤ـ ﺟﻼی ﻋﺳﻟﻲ :(Resinous)

ﻧﻇﻳر ﻛﻬرﺑﺎ (Amber)

 

٥ـ ﺟﻼی واﻛﺳﻲ :(Waxy)

ﻧﻇﻳر ﻓﻳروزه (Turquoise) و ﻋﻗﻳق (Agate)

 

٦ـ ﺟﻼی روﻏﻧﻲ :(Greasy)

ﻧﻇﻳر ﻧﻓرﻳت (Nephrite)

 

جلای مرواریدی

٧ـ ﺟﻼی ﻣروارﻳدی :(pearly)

ﻧﻇﻳر ﻣروارﻳد و ﺻدف

 

جلای ابریشمی

٨ـ ﺟﻼی اﺑرﻳﺷﻣﻲ :(Silky)

ﻧﻇﻳر ﭼﺷم ﺑﺑر (Tiger eye) ﻳﺎ ﭼﺷم ﮔرﺑﻪ ای  (Cat’s eye)

نظرات (۰)

شما هم میتوانید اگر اطلاعاتی درباره گوهر شناسی - جلا دارید ،در این قسمت وارد کنید.

    ثبت نظر