گوهرشناسی - رنگ

گوهرشناسی - رنگ

ارسال شده توسط پشتیبانی نگین یاب

858 نمایش

رﻧﮓ در ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻫﺎ

 

ﻃﻳف ﻧور (Light Spectrum)

طیف نور

ﻣﺛﻟث رﻧﮓ (The color triangle)

(B(Blue)+G(Green)+R(Red)=W(White

Y(Yellow)+M(Magenta)+C(Cyan)=WHITE

(B= White (G+R

    Yellow (R+G)= White

ﻋﻟت ﻗرﻣز دﻳده ﺷدن ﻛﺎﻧﻲ ﻳﺎﻗوت ﺳرخ اﻳن اﺳت ﻛﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﺑز و آﺑﻲ ﺟذب ﻣﻲ ﺷوﻧد. (R= White   (G+B

 

ﻣؤﻟﻓﻪ ﻫﺎی اﺻﻟﻲ رﻧﮓ

(Hue) رﻧﮓ اﺻﻟﻲ ﮔوﻫرﺳﻧﮓ در ﻧﻇﺎم رﻧﮓ ﻫﺎ اﺳت. رﻧﮓ اﺻﻟﻲ (رﻧﮓ ﻏﺎﻟب) ﺑﺎ ﺣرف ﺑزرگ ﻧوﺷﺗﻪ ﻣﻲ ﺷود. رﻧﮓ ﻓرﻋﻲ ﺑﺎ ﺣرف ﻛوﭼﻚ ﻧوﺷﺗﻪ ﻣﻲ ﺷود. (Saturation) ﺷدت ﻳﺎ ﺧﻟوص رﻧﮓ اﺳت و (Tone) ﻣﻳزان روﺷﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﻳرﮔﻲ رﻧﮓ اﺳت.

رنگها

رنگها

رنگ ها

رنگها

 

روﺷﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﻳرﮔﻲ (Tone)

ﺗن روﺷﻧﻲ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﮔوﻫر اﺳت. ﺗراش ﺑدی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻣوﺷﻲ ﻧور در ﮔوﻫر در ارﺗﺑﺎﻃ ﺑﺎﺷد ﮔوﻫر را ﺗﻳره ﻧﺷﺎن ﻣﻲ دﻫد و ﻳﺎ ﺑر ﻋﻜس اﮔر ﺗراش ﺑد ﻣﻧﺟر ﺑﻪ ﻓرار ﻧور از ﮔوﻫر ﺷود ﮔوﻫر را ﺑﺳﻳﺎر روﺷن ﻧﺷﺎن ﻣﻲ دﻫد. در ﺳﻳﺳﺗم درﺟﻪ ﺑﻧدی GIA ﺗﻌداد ﻳﺎزده درﺟﻪ ﺑﻧدی ﺑرای اﻳن ﻣوﺿوع ﭘﻳﺷﻧﻬﺎد ﺷده اﺳت (ﺟدول زﻳر) ﻛﻪ ﻓﻗﻃ ﻫﻓت ﻣورد آن ﻋﻣﻼ ﻣورد اﺳﺗﻓﺎده ﻗرار ﻣﻲ ﮔﻳرد (از دو ﺗﺎ ﻫﺷت).

تون رنگ

 

ﻣﻗﻳﺎس ﺧﻟوص رﻧﮓ :(Saturation Scale)

ﺧﻟوص رﻧﮓ ﻋﻣق رﻧﮓ را ﻣﺷﺧص ﻣﻲ ﻛﻧد و ﺑﻳﺎﻧﮕر ﺷدت رﻧﮓ (hue) اﺳت و از ١ ﺗﺎ ٦ درﺟﻪ ﺑﻧدی ﻣﻲ ﺷود. ﺑرای ﺑرﺧﻲ از ﮔوﻫرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻳﺎﻗوت ﺳرخ ﻋدد ٦ ﺑﻬﺗرﻳن ﺧﻟوص رﻧﮓ اﺳت وﻟﻲ ﺑرای ﺑرﺧﻲ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﻧزاﻧﻳت ﻋدد ٥ ﺑﻬﺗرﻳن درﺟﻪ ﺧﻟوص رﻧﮓ اﺳت و ﻣﻌﻣوﻻ درﺟﻪ ﺧﻟوص رﻧﮓ ﺗﺎﻧزاﻧﻳت ﺑﻳن ١ ﺗﺎ ٣ اﺳت. در واﻗﻊ درﺟﻪ ﺧﻟوص ٦ ﺑرای ﺗﺎﻧزاﻧﻳت و ﺑﺳﻳﺎری دﻳﮕر از ﮔوﻫرﻫﺎ ﺑﻧدرت رخ ﻣﻲ دﻫد. ﻣﺛﻼ ﺧﻟوص رﻧﮓ آﻛواﻣﺎرﻳن ﻫرﮔز ﺑﺎﻻﺗر از ٥ ﻧﻳﺳت.

ﺑﺎ ﻛﺎﻫش درﺟﻪ ﺧﻟوص، رﻧﮓ ﮔوﻫر ﺑﻪ ﺳﻣت ﺧﺎﻛﺳﺗری ﻳﺎ ﻗﻬوه ای ﻣﺗﻣﺎﻳل ﻣﻲ ﺷود.

خلوص رنگ

رنگ ها

 

ﻛﺎﻧﻳﻬﺎی ﺗك رﻧﮓ (آدﻳوﻛروﻣﺎﺗﻳﻚ) و ﭼﻧد رﻧﮓ (آﻟوﻛروﻣﺎﺗﻳﻚ)

Idiochromatic minerals & Allochromatic minerals

 

ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎی ﺗك رﻧﮓ : (Idiochromatic) رﻧﮓ ﺛﺎﺑت اﺳت و ﺑﻪ ﺗرﻛﻳب ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﺑﺳﺗﮕﻲ دارد. ﻣﺎﻧﻧد آزورﻳت آﺑﻲ، ﺳﻳﻧﺎﺑر ﻗرﻣز و ﻣﺎﻻﻛﻳت ﺳﺑز.

رنگ سنگها

 

ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎی ﭼﻧد رﻧﮓ : (Allochromatic )

ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺿور ﻋﻧﺎﺻر رﻧﮕزا در ﻛﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﻧﻗص ﻫﺎی ﺑﻟوری اﺳت. در اﻳن ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎ رﻧﮓ ﻣﺗﻐﻳﻳر و ﺑﺳﺗﮕﻲ ﺑﻪ ﺷراﻳﻃ ﻣﺣﻳﻃﻲ دارد. ﻣﺎﻧﻧد رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻟف در ﮔروه ﺑرﻳل، ﻛروﻧدوم، ﺗورﻣﺎﻟﻳن و ﻛوارﺗز.

رنگ های یاقوت

انواع مختلف گونه کوراندوم

 

رنگ های تورمالین

انواع مختلف گروه تورمالین

 

ﻋﻧﺎﺻر اﺻﻟﻲ رﻧﮓ زا در ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻫﺎ

تاثیر عناصر در رنگ سنگ ها

 

نظرات (۰)

شما هم میتوانید اگر اطلاعاتی درباره گوهرشناسی - رنگ دارید ،در این قسمت وارد کنید.

    ثبت نظر