گوهرشناسی - درخشش

گوهرشناسی - درخشش

ارسال شده توسط پشتیبانی نگین یاب

753 نمایش

درﺧﺷش (Brilliancy)

ﻧوری ﻛﻪ وارد ﮔوﻫر ﺳﻧﮓ ﻣﻲ ﺷود و ﺑﻪ ﺳﻃوح زﻳرﻳن ﺑرﺧورد ﻣﻲ ﻛﻧد و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻃﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﮔوﻫر ﺑﺎزﺗﺎﺑﻳده و درﺧﺷﺷﻲ ﻳﺎ ﺑرﻳﻟﻳﺎﻧﺳﻲ اﻳﺟﺎد ﻣﻲ ﻛﻧد ﻛﻪ ارﺗﺑﺎﻃ ﻣﺳﺗﻗﻳم ﺑﺎ زاوﻳﻪ و ﻋﻣق و ﺗﻌداد ﺳﻃوح زﻳرﻳن ﮔوﻫر دارد.

درخشش

 

ﮔوﻫر را ﺑﺎ ﭘﻧس در زاوﻳﻪ ٤٥ درﺟﻪ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻣﻧﺑﻊ ﻧور ﻧﮕﻪ دارﻳد و ﻧﻳﻣﻪ ﭘﺎﻳﻳﻧﻲ ﮔوﻫر را ﻣﺷﺎﻫده ﻛﻧﻳد و ﺳﭘس ﮔوﻫر را 180 درﺟﻪ ﺑﭼرﺧﺎﻧﻳد .

 

درخشش

رﻓﺗﺎر ﻧور ﺑر اﺳﺎس ﻧﺣوه ﺗراش ﻣﺗﻓﺎوت اﺳت

نظرات (۰)

شما هم میتوانید اگر اطلاعاتی درباره گوهرشناسی - درخشش دارید ،در این قسمت وارد کنید.

    ثبت نظر