گوهرشناسی - شفافیت

ﺷﻓﺎﻓﻳت (Transparency)

ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻟﻳت ﻋﺑور ﻧور از ﮔوﻫرﺳﻧﮓ، ﺷﻓﺎﻓﻳت ﮔﻓﺗﻪ ﻣﻲ ﺷود و ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻟﻓﻲ ﺗﻗﺳﻳم ﻣﻲ ﮔردد ﻛﻪ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از

 

ﺷﻓﺎف :(Transparent) (TP)

ﻧور ﺑﻪ راﺣﺗﻲ از ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻋﺑور ﻣﻲ ﻛﻧد و اﺷﻜﺎل و ﻧوﺷﺗﻪ ﻫﺎ زﻳر اﻳن ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﺑﻪ راﺣﺗﻲ ﺧواﻧده ﻣﻲ ﺷود.

 

ﻧﻳﻣﻪ ﺷﻓﺎف :(Semi transparent ) (STP)

اﮔر ﺧﻃ ﻳﺎ ﻧوﺷﺗﻪ ای در زﻳر اﻳن ﮔوﻫرﻗرار ﮔﻳرد ﺑﻪ راﺣﺗﻲ دﻳده ﻧﻣﻲ ﺷود و ﺗﻧﻬﺎ ﺧﻃوﻃ ﺧﺎرﺟﻲ اﻳن ﻧوﺷﺗﻪ دﻳده ﻣﻲ ﺷود.

 

ﻧﻳﻣﻪ ﻛدر :(Semi Translucent)

در اﻳن ﻧوع ﻧور وارد ﮔوﻫر ﻣﻲ ﺷود وﻟﻲ ﺧﻃوﻃ ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﺳﻣﻲ ﻛﻪ در زﻳر ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻪ دﻳده ﻧﻣﻲ ﺷود.

 

ﻛدر :(translucent)

در اﻳن ﻧوع ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻫﺎ، ﻧور ﻓﻗﻃ از ﻛﻧﺎره ﻫﺎی ﻧﺎزک ﮔوﻫر ﻋﺑور ﻣﻲ ﻛﻧد.

 

ﻣﺎت :(Opaque)

در اﻳن ﻧوع ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻳ ﻋﻧوان ﻧور از ﮔوﻫر ﻋﺑور ﻧﻣﻲ ﻛﻧد. ﻣﺎﻧﻧد ﻻﭘﻳس ﻻزوﻟﻲ (ﻻﺟورد)، (Lapis lazuli)

نظرات (۰)

شما هم میتوانید اگر اطلاعاتی درباره گوهرشناسی - شفافیت دارید ،در این قسمت وارد کنید.

    ثبت نظر