گوهرشناسی - ویژگی های نوری

ﻓﺻل دوم: وﻳژﮔﻲ ﻫﺎی ﻧوری ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻫﺎ

 

ﭘدﻳده ﺑﺎزﺗﺎب و ﺷﻜﺳت ﻧور

( REFLECTION AND REFRACTION PHENOMENA )

شکست نور

ﺑﺎزﺗﺎب (Reflection)

وﻗﺗﻲ ﻧور و ﻳﺎ ﺷﻌﺎع ﻧوری ﺑﻪ ﺳﻃﺢ ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﺑرﺧورد ﻣﻲ ﻛﻧد ﺑﺧﺷﻲ از آن ﺑﺎزﺗﺎﺑﻳده و ﺑﺧﺷﻲ دﻳﮕر ﺷﻛﺳﺗﻪ و وارد ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻣﻲ ﺷود. ﻣﻳزان ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﺳﺗﮕﻲ ﺑﻪ زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑش ﻧور و ﻛﻳﻓﻳت (ﺻﺎﻓﻲ) ﺳﻃﺢ ﺑرﺧورد دارد. ﭘدﻳده ﻫﺎی ﺑﺎزﺗﺎب و ﺷﻛﺳت ﺧﺻوﺻﻳﺎت و ﭘدﻳده ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻟﻓﻲ را در ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻫﺎ ﺑوﺟود ﻣﻲ آورﻧد.

بازتاب نور

ﭘدﻳده ﺳﺗﺎره ﺳﺎﻧﻲ ﺗوﺳﻃ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧور از ﻣﻳﺎﻧﺑﺎرﻫﺎی اﻛﺳﻳد ﺗﻳﺗﺎﻧﻳوم (روﺗﻳل) اﻳﺟﺎد ﻣﻲ ﺷود

ﻗواﻧﻳن ﺑﺎزﺗﺎب ( Snell’s law o  re lection)

١ـ زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑش ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺑراﺑر اﺳت.

٢ـ ﻧور ﺗﺎﺑﺷﻲ و ﻧور ﺑﺎزﺗﺎﺑﻳده و ﺧﻃ ﻋﻣود ﺑر ﺳﻃﺢ ﻫر ﺳﻪ در ﻳﻚ ﺻﻓﺣﻪ ﻗرار دارﻧد.

ﺑﻃور ﻛﻟﻲ ﺷدت ﻧور ﺑﺎزﺗﺎﺑﻳده ﺑﺳﺗﮕﻲ ﺑﻪ اﺧﺗﻼف ﺿرﻳب ﺷﻜﺳت ﻧور ﺑﻳن ﻫوا و ﺟﺳم دارد، ﻳﻌﻧﻲ ﻫر ﭼﻪ اﺧﺗﻼف ﺑﻳﺷﺗر ﺑﺎﺷد ﺑﺎزﺗﺎب ﻧور ﺑﻳﺷﺗر اﺳت.

بازتاب نور

 

ﺷﻜﺳت (Refraction)

وﻗﺗﻲ ﻧور ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﻛﻣﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﻪ زاوﻳﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﻪ ﺳﻃﺣﻲ ﺑرﺧورد ﻣﻲ ﻛﻧد ﺑﺧﺷﻲ از آن ﺷﻜﺳﺗﻪ ﺷده و وارد ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﻣﻲ ﺷود.

 

ﻗواﻧﻳن ﺷﻜﺳت (Snell’s law o  re raction)

١ـ زاوﻳﻪ ﺷﻜﺳت از زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑش ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺧﻃ ﻧرﻣﺎل ﻛوﭼﻜﺗر اﺳت.

٢ـ ﻧور ﺗﺎﺑﺷﻲ و ﻧور ﺷﻜﺳﺗﻪ ﺷده و ﺧﻃ ﻧرﻣﺎل ﻫر ﺳﻪ در ﻳﻚ ﺻﻓﺣﻪ ﻗرار دارﻧد.

زاوﻳﻪ ﺷﻜﺳت ﺑﺳﺗﮕﻲ ﺑﻪ ﺿرﻳب ﺷﻜﺳت ﮔوﻫرﺳﻧﮓ دارد ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﻳﮕر ﻫر ﭼﻪ اﻳن ﺿرﻳب ﺷﻜﺳت ﺑﻳﺷﺗر ﺑﺎﺷد اﻳن زاوﻳﻪ ﻛﻣﺗر اﺳت.

شکست نور

ﺷﻜﺳت  ﻧور  و  اﻳﺟﺎد  ﻃﻳف  ﻫﺎی  ﻧوری (رنگین کمان) ﻳﺎ  ﭘدﻳده  آﺗﺷﻳن  (Fire) 

(Dispersion) در ﻣﺣﻳﻃ ﮔوﻫرﺳﻧﮓ اﺳت. ﺑرای ﺗﻌﻳﻳن ﻣﻳزان ﭘراﻛﻧش ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻳف رﻧﮕﻬﺎی ﻣﻧﺗﺷره از ﺗﻣﺎﻣﻲ ﮔوﻫرﺳﻧﮓ ﺗوﺟﻪ ﻣﻲ ﺷود. ﭘس:

١ـ اﮔر ﺗﻣﺎم رﻧﮓ ﻫﺎی ﻃﻳﻓﻲ در ﺗﻣﺎم ﺳﻃﺢ ﮔوﻫرﺳﻧﮓ دﻳده ﺷود. ﻣﻗدار ﭘراﻛﻧش ﺑﺎﻻ (High) ﺧواﻫد ﺑود.

٢ـ اﮔر ﺗﻌداد ﻛﻣﺗری از ﻧﻗﺎﻃ ﮔوﻫر ﺳﻧﮓ ﻃﻳف ﻫﺎی رﻧﮕﻳن ﻛﻣﺎن را ﺑﻪ ﻧﻣﺎﻳش ﺑﮕدارﻧد ﻣﻗدار ﭘراﻛﻧش را ﻣﺗوﺳﻃ (Moderate) ﻣﻲ ﮔوﺋﻳم.

٣ـ اﮔر ﻃﻳف ﻫﺎی رﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻗدار ﻛﻣﻲ در اﻃراف ﮔوﻫر ﺳﻧﮓ دﻳده ﺷود ﻣﻗدار ﭘراﻛﻧش ﻛم (Low) ﺗﻌﻳﻳن ﻣﻲ ﺷود.

نظرات (۰)

شما هم میتوانید اگر اطلاعاتی درباره گوهرشناسی - ویژگی های نوری دارید ،در این قسمت وارد کنید.

    ثبت نظر