آیتم 1 تا 64 از مجموع 353 آیتم
عقیق سبز هندی
1
30

8 قیراط

16*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

ریولیت (استرالیا)
4

47/45 قیراط

36*25 میلیمتر

قیمت پایه 73,000 تومان

گارنت
11

2/7 قیراط

10*6 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

عقیق سبز
4

7/95 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

تانزانیت + شناسنامه
4

16/35 قیراط

19.23*13.50*7.42 میلیمتر

قیمت پایه 1,068,000 تومان

زمرد برزیلی
7

5/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد + شناسنامه
3
32

7/85 قیراط

15.18*11.16*6.93 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 322,000 تومان

توپاز سوئیس
4

2/7 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 68,000 تومان

آکوامارین
10

3/35 قیراط

9*9 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

ابسیدن لکه برفی (مکزیک)
15

24/7 قیراط

35*20 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق سبز
5

1/2 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

یاقوت شمش
12

65/95 قیراط

28*20 میلیمتر

قیمت پایه 198,000 تومان

تورمالین رنگی
21

2/4 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 96,000 تومان

دالماتیان (مکزیک)
18

33/3 قیراط

39*21 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (CZ)
5

0/8 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دوبلایت
3

11/3 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
4

6/6 قیراط

10.39*9.6 میلیمتر

قیمت پایه 282,000 تومان

آونتورین
10

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

عقیق
9

9/15 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کیانیت + شناسنامه
5

4/55 قیراط

12.25*9.57*3.96 میلیمتر

قیمت پایه 241,000 تومان

دلربا
2

5/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

اسفن (تیتانیت)
1
19

2/4 قیراط

10*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 92,000 تومان

رزکوارتز
1
11

24/7 قیراط

18*25 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

تانزانیت + شناسنامه
5

0/8 قیراط

5.41*5.44*3.67 میلیمتر

قیمت پایه 990,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
12

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

فلوریت
10

106/15 قیراط

37*28 میلیمتر

قیمت پایه 424,000 تومان

رزکوارتز
7

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

توپاز سوئیس + شناسنامه
8

2/85 قیراط

9.11*7.06 میلیمتر

قیمت پایه 207,000 تومان

زبرجد
21

4/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

اسکولسیت (هندوستان)
11

19/65 قیراط

41*14 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

چشم ببر
10

11/35 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فیروزه نیشابور
8

2/75 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
12

6/35 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

موزانایت سیاه
9

1/2 قیراط

7 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
5

79/3 قیراط

45*20 میلیمتر

قیمت پایه 238,000 تومان

کوارتز سبز
16

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

گارنت استار
7

11/15 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 111,000 تومان

فیروزه نیشابور
14

29/25 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
12

1/4 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

شمش لعل
6

39/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

عقیق زرد
9

11/2 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

زمرد مخراجی
17

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

چری کوارتز
13

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

عقیق سبز
5

5/45 قیراط

10*7 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق خاکستری
5

4/2 قیراط

10*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

لابرادوریت + شناسنامه
7

69/3 قیراط

34.58*40 میلیمتر

قیمت پایه 205,000 تومان

باباقوری دو چشم
16

19/75 قیراط

22*14 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

اپال
16

1/6 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

عقیق رتایل دار
5

31/4 قیراط

37*24 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

فیروزه نیشابور سرچوبی
10

5/8 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

سرپانتین
6

5/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق یمن
4

7/5 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
7

6/55 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

یاقوت کبود آفریقایی
6

144/95 قیراط

39*18*19 میلیمتر

قیمت پایه 1,440,000 تومان

یاقوت قرمز آفریقایی
4

194/3 قیراط

43*15*20 میلیمتر

قیمت پایه 2,440,000 تومان

یاقوت زرد + شناسنامه + جعبه
7

26/35 قیراط

18.38*1694 میلیمتر

قیمت پایه 777,000 تومان

رودونیت + شناسنامه
7

53/5 قیراط

28.48*33.22 میلیمتر

قیمت پایه 164,000 تومان

موزانایت
5

6/65 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 997,000 تومان

فیروزه نیشابور سرچوبی
9

8/85 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

زبرجد
7

0/35 قیراط

4*6 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

گارنت
5

7/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

ابسیدین لکه برفی
2

5/6 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

عقیق هندی
2

29 قیراط

24*18 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کوارتز دودی
6

5/7 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 23,000 تومان

آیتم 1 تا 64 از مجموع 353 آیتم