مزایده 1 تا 64 از مجموع 445 مزایده
رزکوارتز (معیوب)
1
40

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 1,100 تومان

عقیق هندی
21

8/95 قیراط

10*15 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

چشم ببر
71

10/8 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آمیتیست + شناسنامه
27

3/25 قیراط

12.1*8.16*5.27 میلیمتر

قیمت پایه 183,000 تومان

یاقوت زرد + شناسنامه
56

25/1 قیراط

20.34*17.53 میلیمتر

قیمت پایه 853,000 تومان

یاقوت استار
53

13/9 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 98,000 تومان

سیترین طلایی (معیوب)
25

1/7 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

کوارتز فانتوم
86

48/4 قیراط

34*21 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

آونتورین (هندوستان)
54

43/4 قیراط

33*25 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

کوارتز دودی
52

16/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

کوارتز دودی فست
95

68/05 قیراط

28.5*23 میلیمتر

قیمت پایه 340,000 تومان

یشم یمن
74

9/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آمیتیست
73

3/8 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 38,000 تومان

کوارتز فانتوم
82

22/8 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آمیتیست
86

1/8 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

کوارتز دودی (اسموکی کوارتز)
17

14/95 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 104,000 تومان

آمیترین
8

13/2 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 118,000 تومان

کونزیت
18

5/5 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

عقیق هندی
7

28/3 قیراط

24*18 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آونتورین هندوستان
81

16/5 قیراط

21*17 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
1
73

1/6 قیراط

6.5*6.5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

عقیق
80

7 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

فلوریت زرد مکزیک
39

18/4 قیراط

26*14 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

جاسپر بامبل بی (اندونزی)
43

67/05 قیراط

50*32 میلیمتر

قیمت پایه 87,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
57

17/6 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 176,000 تومان

آمیتیست بزریل
21

44/7 قیراط

34*26 میلیمتر

قیمت پایه 224,000 تومان

کونزیت
62

3/7 قیراط

8*7 میلیمتر

قیمت پایه 56,000 تومان

فلوریت
59

17/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

کوارتز سبز
90

10/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 84,000 تومان

عقیق قرمز یمن - مخراجی
31

0/8 قیراط

6*5 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مالاکیت کنگو
86

74/2 قیراط

35*23 میلیمتر

قیمت پایه 112,000 تومان

آمیتیست
85

6/9 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آمیتیست
2
91

3/2 قیراط

13*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 32,000 تومان

یاقوت قرمز + شناسنامه
48

5/95 قیراط

11.72*8.76 میلیمتر

قیمت پایه 328,000 تومان

فلوریت فست
96

15/65 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

عقیق هندی
63

89/75 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آمیتیست
69

17/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

آمیتیست
74

5 قیراط

10*12 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آمیتیست
1
87

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 39,000 تومان

فلوریت
4

119/9 قیراط

31*25 میلیمتر

قیمت پایه 480,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
16

7/85 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 78,000 تومان

فلوریت + شناسنامه + جعبه
26

86/1 قیراط

34.68*27.28 میلیمتر

قیمت پایه 508,000 تومان

عقیق بوتسوانا
74

27/8 قیراط

30*19 میلیمتر

قیمت پایه 56,000 تومان

یاقوت کبود
3
74

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 29,000 تومان

یاقوت شمش
64

46/9 قیراط

22*20 میلیمتر

قیمت پایه 94,000 تومان

یاقوت قرمز
82

12/5 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 313,000 تومان

یاقوت زرد
85

10/6 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 212,000 تومان

آمازونیت روسیه
1
74

22/8 قیراط

26*16 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 29,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
135

1/9 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

صدف (معیوب)
22

18/2 قیراط

25*25 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

گرانیت آزوریت پاکستان
71

58/7 قیراط

42*29 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

عقیق سبز
103

3/85 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

یاقوت کبود استار
1
55

1/9 قیراط

8*6 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 49,000 تومان

شب چراغ
90

10/6 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

زبرا جاسپر (هندوستان)
45

30/55 قیراط

42*21 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
1
85

3/95 قیراط

10.7*8.79 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 234,000 تومان

اوشن جاسپر (ماداگاسکار)
82

29/4 قیراط

40*19 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

تورمالین
34

0/65 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

بولدر اپال استرالیا
45

34/1 قیراط

31*16 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

رودونیت کانادا
29

108/3 قیراط

58*41 میلیمتر

قیمت پایه 163,000 تومان

مارکازیت
63

56/1 قیراط

35*23 میلیمتر

قیمت پایه 113,000 تومان

رودونیت (ایران)
62

7/3 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سیترین + شناسنامه + جعبه
1
46

31/45 قیراط

23.21*19.07 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 889,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
61

1/85 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

مزایده 1 تا 64 از مجموع 445 مزایده