آیتم 1 تا 64 از مجموع 288 آیتم
آونتورین
16

25/5 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

دُر نجف
9

8/2 قیراط

13*12 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

یشم کانادا
11

25/35 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

آلکساندریت
28

13/1 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

آمیترین
28

21/65 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 324,000 تومان

زمرد + شناسنامه
25

6/4 قیراط

12.27*10.57 میلیمتر

قیمت پایه 246,000 تومان

باباقوری
6

15/1 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 39,000 تومان

یاقوت اناری
25

4/3 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

کیانیت
1
11

8/1 قیراط

15*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 124,000 تومان

سیترین طلایی
9

6/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

تورمالین (روبلیت)
1
19

0/7 قیراط

9*5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 29,000 تومان

اپال
8

4/25 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

عقیق
3

8/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق سبز هندی
1
19

8/1 قیراط

16*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

ریولیت (استرالیا)
6

44/25 قیراط

39*25 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

چری کوارتز (معیوب)
1
9

6/25 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 2,000 تومان

صدف (معیوب)
6

18/2 قیراط

25*25 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (معیوب)
14

1/7 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

انیکس (معیوب)
1
7

8/9 قیراط

14*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 2,000 تومان

توپاز سوئیس
1
15

3 قیراط

9*7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 62,000 تومان

ابسیدن لکه برفی (مکزیک)
8

21/05 قیراط

31*19 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

یاقوت شمش
11

50/7 قیراط

22*19 میلیمتر

قیمت پایه 153,000 تومان

تورمالین رنگی
11

1/6 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

دالماتیان (مکزیک)
10

19/45 قیراط

32*18 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

عقیق
3

8/35 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (CZ)
8

0/75 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دوبلایت
8

12/85 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 48,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
22

4/9 قیراط

10.37*9.29 میلیمتر

قیمت پایه 248,000 تومان

دلربا 10*14
1
7

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 4,000 تومان

اسفن (تیتانیت)
3

0/7 قیراط

6*4.5 میلیمتر

قیمت پایه 90,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
14

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

فلوریت
18

98/65 قیراط

31*26 میلیمتر

قیمت پایه 396,000 تومان

توپاز سوئیس + شناسنامه
14

2/8 قیراط

9.09*7.05 میلیمتر

قیمت پایه 206,000 تومان

زبرجد
16

4/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

اسکولسیت (هندوستان)
6

27/35 قیراط

24*22 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

چشم ببر
16

10/6 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

گارنت پایروپ
135

6/75 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

فیروزه نیشابور
8

4 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
6

6/3 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

موزانایت سیاه
14

3/65 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

کوارتز سبز
1
12

5/7 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 4,000 تومان

گارنت استار
12

7/6 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

فیروزه نیشابور
4

11/5 قیراط

21*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
7

1/3 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق زرد
2

8/8 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

زمرد مخراجی
17

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

چری کوارتز
5

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

لابرادوریت + شناسنامه
8

80/9 قیراط

46.64*32.76 میلیمتر

قیمت پایه 221,000 تومان

باباقوری دو چشم
2

21/35 قیراط

22*14 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

اپال
1
24

1/5 قیراط

12*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 31,000 تومان

فیروزه نیشابور سرچوبی
10

3/65 قیراط

10*6 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

عقیق یمن قرمز
10

9/75 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
21

6/25 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

موزانایت سفید
11

3/3 قیراط

10.5*10.5 میلیمتر

قیمت پایه 495,000 تومان

فیروزه نیشابور سرچوبی
9

6/95 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

زبرجد
15

0/4 قیراط

4*6 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
9

3/2 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

فیروزه نیشابور
23

14/75 قیراط

23*14 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

عقیق زرد
1

2/75 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق هندی
10

108/35 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

رزکوارتز
1
9

2/15 قیراط

10*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 2,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
6

8/2 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 82,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
10

1/7 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کریزوپرایس (استرالیا)
15

42/15 قیراط

38*24 میلیمتر

قیمت پایه 127,000 تومان

آیتم 1 تا 64 از مجموع 288 آیتم