آیتم 1 تا 64 از مجموع 411 آیتم
اسفن (تیتانیت)
9

0/9 قیراط

6.5*5 میلیمتر

قیمت پایه 90,000 تومان

رزکوارتز
17

25/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تانزانیت + شناسنامه
20

0/65 قیراط

4.88*5.02*3.56 میلیمتر

قیمت پایه 780,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
1
29

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 46,000 تومان

فلوریت
34

98/65 قیراط

31*26 میلیمتر

قیمت پایه 396,000 تومان

رزکوارتز
20

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

توپاز سوئیس + شناسنامه
22

2/85 قیراط

9.11*7.06 میلیمتر

قیمت پایه 207,000 تومان

فلوریت زرد مکزیک (معیوب)
2

81 قیراط

40*21 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

عقیق سلیمانی (معیوب)
10

5/6 قیراط

19*8 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

زبرجد
5

4/3 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 78,000 تومان

عقیق سلیمانی (معیوب)
7

7 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

سیترین طلایی (معیوب)
6

0/6 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آمیتیست
3

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

اسکولسیت (هندوستان)
15

15/85 قیراط

25*19 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

لاجورد
10

24/1 قیراط

28*20 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

فیروزه نیشابور
37

3/2 قیراط

14*8 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
31

6/2 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

یاقوت قرمز
10

27/4 قیراط

18*17 میلیمتر

قیمت پایه 411,000 تومان

موزانایت سیاه
97

4 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
22

22 قیراط

26*16 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

چشم ببر
11

8/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

کوارتز سبز
1
20

5/7 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 4,000 تومان

گارنت
6

21/2 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 212,000 تومان

فیروزه نیشابور
22

11/5 قیراط

21*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
37

1/3 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

شمش لعل
18

114/5 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

عقیق زرد
26

13/55 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

زمرد مخراجی
35

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

چری کوارتز
1
37

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 9,000 تومان

عقیق سبز
16

5/15 قیراط

10*7 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

فیروزه نیشابور
6

1/9 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق خطی
6

8/6 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

عقیق خاکستری
23

4/25 قیراط

10*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

لابرادوریت + شناسنامه
10

64/2 قیراط

52.72*27.84 میلیمتر

قیمت پایه 196,000 تومان

باباقوری دو چشم
20

17/9 قیراط

22*14 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

عقیق رتایل دار
10

38/7 قیراط

33*24 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

فیروزه نیشابور سرچوبی
13

4/65 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

اپال
1
10

3/9 قیراط

13*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 2,000 تومان

سرپانتین
13

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق یمن
11

9/3 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
17

6/2 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

یاقوت کبود آفریقایی
25

154/45 قیراط

38*17*20 میلیمتر

قیمت پایه 1,540,000 تومان

یاقوت قرمز آفریقایی
27

157/55 قیراط

40*18*20 میلیمتر

قیمت پایه 1,975,000 تومان

یاقوت زرد + شناسنامه
16

4/75 قیراط

13.03*8.92*3.95 میلیمتر

قیمت پایه 245,000 تومان

رودونیت + شناسنامه
9

85/85 قیراط

45.5*29.2 میلیمتر

قیمت پایه 203,000 تومان

آمیتیست
2

17/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 61,000 تومان

موزانایت سفید
21

2/45 قیراط

9*9 میلیمتر

قیمت پایه 367,000 تومان

فیروزه نیشابور سرچوبی
28

6/95 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

زبرجد
5

0/4 قیراط

4*6 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

گارنت
3

7/5 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

عقیق هندی
10

28/3 قیراط

24*18 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کوارتز دودی (اسموکی کوارتز)
26

11/25 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 68,000 تومان

آمیترین
14

13/2 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 118,000 تومان

کونزیت
12

5/55 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

سیترین طلایی
12

0/5 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

ابسیدین لکه برفی
14

1/85 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
16

1/8 قیراط

6.5*6.5 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
58

6/45 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

عقیق
15

6/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

فیروزه نیشابور
21

19/55 قیراط

19*18 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

فیروزه نیشابور
8

6/5 قیراط

21*11 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کوارتز
16

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

کونزیت + شناسنامه
28

8/4 قیراط

16.09*7.85*6.6 میلیمتر

قیمت پایه 276,000 تومان

زمرد هند
29

226/05 قیراط

50*33 میلیمتر

قیمت پایه 1,130,000 تومان

آیتم 1 تا 64 از مجموع 411 آیتم