مزایده 1 تا 64 از مجموع 5056 مزایده
اپال
2

1 قیراط

7*7 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

جاسپر
2

19 قیراط

24*17 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

گارنت
2

2/6 قیراط

9*6 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

فیروزه نیشابور
3

1/7 قیراط

10*6 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آمیتیست
1

7/2 قیراط

20*10 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

چشم ببر
1

9/9 قیراط

17*13 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

لابرادوریت + شناسنامه
18

26/9 قیراط

24.24*17.53 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

صدف
21

20/4 قیراط

25*25 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

دالماتیان (مکزیک)
1

26/1 قیراط

36*22 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سلنایت (مراکش)
4

22/75 قیراط

32*13 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

پیترسیت (نامیبیا)
7

27/55 قیراط

21*27 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

فیروزه نیشابور
2

1/8 قیراط

11*7 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

فیروزه نیشابور
3

30/9 قیراط

37*20 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

بولدر اپال (استرالیا)
7

45/75 قیراط

37*24 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

فیروزه نیشابور
0

14/7 قیراط

23*14 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

زبرجد
1

4/1 قیراط

10*8 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آمیتیست
1

36/1 قیراط

25*18 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

بورگانیت هندوستان
1

39/7 قیراط

43*23 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق سلیمانی
1

7/8 قیراط

17*13 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

توپاز صورتی + شناسنامه
20

2/3 قیراط

9.19*7.12 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آپاتیت ماداگاسکار
1

24/9 قیراط

31*15 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

برنزیت
6

29/2 قیراط

24*17 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق خزه ای
4

56/7 قیراط

44*35 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

در مویی
2

56/6 قیراط

33*25 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

در مویی
1

7/1 قیراط

19*9 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق سلیمانی
2

125/1 قیراط

45*35 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

لابرادوریت ماداگاسکار
3

24/9 قیراط

24*16 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

لاجورد
1

14/7 قیراط

19*16 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

یشم کانادا
2

2/8 قیراط

13*10 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

چشم ببر
2

3/5 قیراط

12*8 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آلکساندریت 7 رنگ (zandrite)
31

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آونتورین هندوستان
0

22/1 قیراط

24*18 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

یاقوت کبود
1

10/4 قیراط

14*11 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کوارتز فانتوم
2

29 قیراط

24*20 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق
36

4/2 قیراط

9*7 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

در مویی طلایی
2

26/5 قیراط

23*18 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق آبی
5

8/5 قیراط

16*12 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

در مویی طلایی
2

21/3 قیراط

22*15 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

یودالیت (روسیه)
3

22/65 قیراط

17*17 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

فیروزه نیشابور
1

7/35 قیراط

15*11 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آمازونیت هندوستان
2

65/2 قیراط

40*20 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

اپال اتیوپی
1

4/2 قیراط

14*10 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

توپاز سوئیس
0

2/4 قیراط

9*7 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق سلیمانی
0

38/9 قیراط

29*22 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

تورمالین
2

4/4 قیراط

10*8 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سیترین طلایی
1

1/7 قیراط

6*9 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

فیروزه نیشابور
0

1/6 قیراط

10*8 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

لاجورد
2

34/8 قیراط

29*21 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق خراسانی
0

20/9 قیراط

20*16 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق سلیمانی
1

92/3 قیراط

39*33 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

تورمالین (روبلیت)
8

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

یشم (روسیه)
12

34/95 قیراط

24*21 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

ابسیدین
2

10/6 قیراط

14*12 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

اپال سیاه
0

6/2 قیراط

15*12 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق رنگی (هند)
6

61/3 قیراط

38*31 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سودالیت
1

39/7 قیراط

39*20 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

پرهنیت
2

10/7 قیراط

15*14 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

پرهنیت
2

6 قیراط

13*12 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

یاقوت اناری
1

4/25 قیراط

10*8 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

فیروزه نیشابور
2

1/3 قیراط

10*5 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

زبرجد
2

4/5 قیراط

11*9 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

فیروزه نیشابور
14

3/45 قیراط

13*9 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

فیروزه نیشابور
2

2/1 قیراط

12*9 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آمیتیست
1

6 قیراط

14*10 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

مزایده 1 تا 64 از مجموع 5056 مزایده