مزایده 1 تا 64 از مجموع 105 مزایده
مهره کهربا
1
18

5/2 قیراط

12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 10,000 تومان

مهره عقیق
3
66

18/1 قیراط

14*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 12,000 تومان

مهره عقیق
17

45/2 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره عقیق
19

100/5 قیراط

40*31 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

مهره عقیق
26

25 قیراط

32*18 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره عقیق
18

43 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

مهره عقیق
25

74/2 قیراط

31*31 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

مهره عقیق
19

21/3 قیراط

29*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره رزکوارتز
72

26/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

مهره عقیق
13

31/8 قیراط

37*18 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

مهره آونتورین
20

22/8 قیراط

23*13 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره عقیق
32

53/9 قیراط

20 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره عقیق سلیمانی
22

39/2 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

مهره عقیق
19

23/9 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

مهره اوناکیت
34

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق
16

34/3 قیراط

32*16 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

مهره عقیق
18

62/9 قیراط

30*30 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

مهره عقیق
20

35/6 قیراط

35*23 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

مهره یشم
8

41/35 قیراط

18 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق
28

25/7 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

مهره عقیق
14

67/3 قیراط

20*40 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق
30

88/8 قیراط

40*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره عقیق
12

42/3 قیراط

29*21 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره آونتورین
6

20/1 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
23

38/3 قیراط

30*19 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره عقیق
11

40/8 قیراط

26*26 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره کریستال
7

135/33 گرم

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

مهره کریستال
9

146/97 گرم

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

مهره کریستال
17

129/55 گرم

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

مهره عقیق
24

63/6 قیراط

29*22 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره عقیق
14

75/1 قیراط

40*25 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره صدف
34

19 قیراط

30*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره جید
12

143/8 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره سان استون
6

19/5 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره یشم
35

39/45 قیراط

24*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق
27

93/9 قیراط

47*26 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق
25

35/5 قیراط

30*21 میلیمتر

قیمت پایه 6,000 تومان

مهره عقیق
14

38/1 قیراط

30*22 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره روبی زئوسیت
46

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق سلیمانی
18

46/65 قیراط

20*18 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

مهره عقیق
30

40/7 قیراط

18 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

مهره عقیق
25

92/2 قیراط

42*24 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره سیترین
55

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره مرجان
49

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق
24

35/3 قیراط

34*24 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره تورمالین
17

21/3 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

مهره عقیق
15

89/5 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

مهره دلربا
19

40 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

مهره کوارتز سبز
1
24

19/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

مهره صدف
5

6/15 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

مهره جاسپر
20

17/2 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

خر مهره
17

31/8 قیراط

32*16 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

مهره شاه مقصود
31

35/05 قیراط

20*14 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

مهره طرح فیروزه
14

12 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

مهره کوارتز لیمویی
30

21/2 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

مهره عقیق
26

21/9 قیراط

19*19 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

مهره سیترین
1
24

47/1 قیراط

- میلیمتر

آخرین پیشنهاد 49,000 تومان

مهره مرجان
22

35/7 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

لول عقیق
14

58/1 قیراط

39*15 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

مهره آمیتیست
61

21/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

مهره آونتورین سبز
19

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره چشم ببر
20

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق
36

30/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 6,000 تومان

مهره چشم ببر
19

23/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مزایده 1 تا 64 از مجموع 105 مزایده