مزایده 1 تا 64 از مجموع 66 مزایده
مهره کوارتز لیمویی
18

13/7 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره عقیق
39

77/25 قیراط

40*14 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

مهره عقیق
42

30/2 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
20

55/8 قیراط

29 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق سلیمانی
21

43/65 قیراط

18*19 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

مهره صدف
36

11/05 قیراط

18*18 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره لاجورد
36

23/05 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره عقیق
16

32/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
17

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
5

99/9 قیراط

46*27 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره رزکوارتز
42

18/5 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

لول عقیق سبز
8

46/7 قیراط

40*14 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره سیترین
18

7/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

مهره لاجورد
19

32/3 قیراط

25*11 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره مرجان
9

34/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

مهره جاسپر
19

19/9 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره لابرادوریت
33

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره کهربا
25

5/2 قیراط

12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

مهره عقیق
35

56/65 قیراط

20 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره آونتورین
20

22/3 قیراط

23*12 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره اوناکیت
29

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره یشم
12

41/35 قیراط

18 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره آونتورین
12

20/05 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره صدف
6

17 قیراط

30*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره سان استون
1
7

20 قیراط

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 14,000 تومان

مهره یشم
43

27/6 قیراط

23*7 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره روبی زئوسیت
39

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره رزکوارتز
13

41 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

مهره سیترین
15

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره مرجان
26

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره صدف
23

5/9 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

مهره دلربا
18

40 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

مهره کوارتز سبز
17

23/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

مهره کوارتز (دُر)
1

50 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

لول عقیق
27

53/1 قیراط

39*14 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

مهره آمیتیست
15

42/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

مهره آونتورین سبز
28

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره چشم ببر
44

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره چشم ببر
10

24/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره صدف
30

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق
18

41/1 قیراط

18 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

مهره فلوریت
17

23/6 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

مهره انیکس
29

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره هولیت
46

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق
9

84/3 قیراط

39*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره اوناکیت
29

24/3 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

لول عقیق
10

49/9 قیراط

40*14 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

لول عقیق
28

57/1 قیراط

41*15 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره صدف
1

9/45 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

مهره عقیق
3

73/7 قیراط

32*23 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره آمازونیت
22

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره یشم
39

21/3 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

مهره صدف
32

10/6 قیراط

26*17 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

مهره عقیق
19

23/9 قیراط

13*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

مهره یشم
13

66/6 قیراط

35*29 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

مهره شاه مقصود
0

43/6 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

مهره عقیق
7

42/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره عقیق
13

41/35 قیراط

35*25 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
26

49/7 قیراط

30*21 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره سودالیت
32

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره انیکس
14

19/6 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره کلسیت
7

17/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره جاسپر
12

23/25 قیراط

13*12 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

مهره هولیت
24

20/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مزایده 1 تا 64 از مجموع 66 مزایده