آیتم 1 تا 64 از مجموع 67 آیتم
مهره آونتورین
20

20/75 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره اوناکیت
9

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره یشم
23

33/2 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره آونتورین
12

19/6 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره صدف
8

14/45 قیراط

30*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره سان استون
34

20/2 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره یشم
9

38/9 قیراط

25*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره روبی زئوسیت
8

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره رزکوارتز
5

37/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره سیترین
9

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره مرجان
14

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره صدف
7

6/4 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

مهره دلربا
9

40 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

مهره آمیتیست
10

19/95 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره کوارتز (دُر)
4

51/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

لول عقیق
3

53/1 قیراط

39*14 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

مهره آمیتیست
1

23/3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره آونتورین سبز
11

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره چشم ببر
4

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره صدف
5

10/35 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

مهره چشم ببر
5

23/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره صدف
6

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق
5

38 قیراط

18 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

مهره فلوریت
1

24/6 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

مهره انیکس
19

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره صدف
9

11/5 قیراط

18*18 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

مهره هولیت
5

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق
15

87/1 قیراط

40*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره اوناکیت
33

21/7 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

لول عقیق
2

51/15 قیراط

39*14 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

لول عقیق
37

43/2 قیراط

40*13 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره آمازونیت
13

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره یشم
7

24/7 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره عقیق
1

73/7 قیراط

32*23 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره صدف
6

11/1 قیراط

26*17 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

مهره عقیق
7

23/2 قیراط

15*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

مهره یشم
17

66/6 قیراط

35*29 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

مهره شاه مقصود
5

41/8 قیراط

25*9 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

مهره عقیق
1

38/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره عقیق
4

39/75 قیراط

35*24 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
6

49/7 قیراط

30*21 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره سودالیت
15

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره انیکس
8

19/35 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره کلسیت
66

18/2 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره جاسپر
8

16/7 قیراط

11*12 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

مهره هولیت
3

21 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره شاه مقصود
33

22/25 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

مهره عقیق سلیمانی
8

38/05 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

مهره کوارتز لیمویی
6

12/4 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره عقیق
9

79/1 قیراط

40*14 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

مهره عقیق
16

25/75 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
8

52/7 قیراط

30 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره عقیق سلیمانی
6

30/9 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

مهره صدف
13

11/85 قیراط

18*18 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره لاجورد
12

21/65 قیراط

174 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره عقیق
1

31/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
18

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
5

81/7 قیراط

46*27 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره رزکوارتز
19

19/15 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

لول عقیق سبز
7

43/7 قیراط

39*13 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره سیترین
4

6/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

مهره لاجورد
1

12/3 قیراط

20*8 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

مهره مرجان
4

35/7 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

مهره جاسپر قرمز
14

19/15 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آیتم 1 تا 64 از مجموع 67 آیتم