آیتم 1 تا 64 از مجموع 66 آیتم
مهره عقیق
41

33/7 قیراط

34*24 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کوارتزیت
29

56/6 قیراط

29*22 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره سودالیت
22

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره انیکس
44

19/3 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره کلسیت
19

18/85 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره جاسپر
17

18/3 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

مهره هولیت
21

21/6 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره شاه مقصود
23

34/65 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

مهره عقیق سلیمانی
31

39/2 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

مهره کوارتز لیمویی
1
20

11/9 قیراط

17*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 12,000 تومان

مهره عقیق
19

79/4 قیراط

40*14 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

مهره عقیق
26

32/5 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
7

48 قیراط

30 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق سلیمانی
1
15

34/05 قیراط

18*16 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 28,000 تومان

مهره صدف
17

13/2 قیراط

18*18 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره لاجورد
21

20/35 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره عقیق
9

46/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
27

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
13

99/2 قیراط

41*27 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره رزکوارتز
22

20 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

لول عقیق سبز
31

53/15 قیراط

39*14 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره سیترین
13

6/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

مهره لاجورد
14

14/1 قیراط

16*9 میلیمتر

قیمت پایه 6,000 تومان

مهره مرجان
22

37/3 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

مهره جاسپر
39

19/9 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره لابرادوریت
17

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره کهربا
25

5/2 قیراط

12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

مهره عقیق
23

55/4 قیراط

20 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره آونتورین
17

20/75 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره اوناکیت
13

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره یشم
1
98

33/2 قیراط

17*17 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

مهره آونتورین
1
31

19/9 قیراط

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

مهره صدف
32

16/45 قیراط

30*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره سان استون
5

20 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره یشم
19

37/2 قیراط

24*7 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره روبی زئوسیت
12

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره رزکوارتز
16

39/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

مهره سیترین
13

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره مرجان
13

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره صدف
26

5/45 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

مهره دلربا
21

40 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

مهره کوارتز سبز
6

25/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

مهره کوارتز (دُر)
2

51/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

لول عقیق
16

53/3 قیراط

39*14 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

مهره آمیتیست
8

22/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره آونتورین سبز
17

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره چشم ببر
16

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره صدف
22

10/4 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

مهره چشم ببر
6

29 قیراط

شاخص میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

مهره عقیق
2

73/7 قیراط

32*23 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره صدف
17

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق
11

43/4 قیراط

18 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

مهره فلوریت
1
7

23/6 قیراط

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 10,000 تومان

مهره انیکس
8

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره هولیت
15

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق
18

85/8 قیراط

39*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره اوناکیت
23

21/7 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

لول عقیق
32

48/9 قیراط

40*13 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

لول عقیق
24

44/9 قیراط

34*13 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره آمازونیت
41

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره یشم
15

21/3 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

مهره صدف
13

11/9 قیراط

27*17 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

مهره عقیق
23

28/4 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

مهره یشم
23

47/4 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

آیتم 1 تا 64 از مجموع 66 آیتم