منشور
0

82/4 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

عقیق سبز
22

120/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کونزیت
2

1000/3 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 501,000 تومان

مهره عقیق چشمی
3

375/7 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 180,000 تومان

یشم
0

167 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 500,000 تومان