منشور
2

82/4 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

ابسیدین لکه برفی
25

7/3 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

عقیق خرمایی (پک 1 کیلویی)
8

1000 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

مهره فلوریت
3

874/2 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 240,000 تومان

یشم
0

167 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 500,000 تومان