مزایده 1 تا 64 از مجموع 200 مزایده
آنالیسم
4

230 گرم

84*54 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

مجسمه فیل عقیق جاسپر
34

88/58 گرم

62*40 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

تخم مرغ آمیتیست
7

16/65 گرم

30*20 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سنگ کیانیت
10

393 گرم

95*60 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

تانزانیت
9

14/4 قیراط

17*14 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

باریت
9

67 گرم

52*37 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

ژیپس
1
10

26 گرم

39*32 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

شبق (جت)
77

175/25 قیراط

45*41 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

روزاسیت
12

124 گرم

67*46 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

لاجورد
14

805 گرم

122*100 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

لاجورد
13

150/28 گرم

50*48 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کریستال زبرجد
12

46 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سنگ خون
7

228 گرم

70*50 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کریستال زبرجد
5

16/45 قیراط

17*11 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آمیتیست برزیلی
3

1714 گرم

175*160 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق توپی
4

87 گرم

56*43 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

تخم مرغ عقیق خزه ای
1

97/62 گرم

51*38 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

هرم دلربا
2

192/4 قیراط

35*35*30 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

هرم دالماتیان
2

217 قیراط

35*35*35 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

لاجورد
1
11

107/9 قیراط

39*20 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

مجسمه فیل جاسپر
11

74/31 گرم

57*43 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

گوی ابسیدان لکه برفی
1

163 قیراط

30*30 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کریستال گالن (سرب)
4

24/6 گرم

38*17 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق شجر طرود
9

40 گرم

49*25 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
15

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

اوناکیت
0

281 گرم

73*56 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق خزه ای
9

162 گرم

74*42 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کریستال گارنت توپازولیت
3

145 قیراط

33*29 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

پک عقیق آبی
3
30

92/92 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

منشور کوارتز
1
11

72/1 گرم

88*24 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

تخم مرغ جاسپر قرمز
4

83/99 گرم

46*36 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سنگ عقیق کبود
54

254 گرم

86*65 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کریستال آمیتیست
26

44/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سنگ عقیق
18

39/25 قیراط

20*20 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

مجسمه فیل اوناکیت
5

67/31 گرم

56*39 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کریستال گارنت
12

167 قیراط

25*29 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق پرتقالی
11

21 گرم

38*21 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کریستال گالن (سرب)
1

10/3 گرم

20*18 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کریستال گارنت ( دمانتوئید )
46

27/8 قیراط

19*13 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

فلوریت
11

1370 گرم

100*110 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق سلیمانی رنگی
12

28/89 گرم

30*36 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق توپی
16

56 گرم

43*35 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سنگ عقیق
11

430 گرم

100*85 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق سبز
7

243/6 گرم

78*60 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

تخم مرغ اوناکیت
10

39/28 گرم

41*25 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق پوست
11

100/35 قیراط

27*26 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

رزکوارتز
4

398 گرم

110*60 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سنگ عقیق
10

216/35 گرم

69*63 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

اپیدوت
6

302/7 گرم

92*65 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کوارتز
14

44/44 گرم

37*43 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

زمرد پنجشیر افغانستان
56

7/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

تخم مرغ آونتورین
5

17/42 گرم

31*20 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سنگ عقیق
13

28 گرم

42*26 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

مجسمه عقیق
11

28/9 قیراط

26*14 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

گارنت
44

24/75 قیراط

20*17 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سنگ سرپانتین
8

352 گرم

142*65 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

گوی آمیتیست
4

19/03 گرم

24 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

هرم گارنت
12

501 قیراط

50*50 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق پرتقالی
9

55 گرم

46*31 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سرپانتین
10

193/51 گرم

68*62 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق صورتی
11

198 گرم

85*58 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سنگ عقیق
6

113/25 قیراط

28*26 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

رزکوارتز
5

225 گرم

73*57 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سنگ عقیق
1

809 گرم

90*95 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

مزایده 1 تا 64 از مجموع 200 مزایده