مزایده 1 تا 64 از مجموع 189 مزایده
کریستال آمیتیست
12

12 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

سلستین
24

113 گرم

46*45 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

اسلایس عقیق
16

70/38 گرم

75*62 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
15

9 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 180,000 تومان

سنگ آمازونیت
38

100 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

اسلایس عقیق
13

30/9 گرم

62*46 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

هرم تورمالین
25

363 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

کریستال گارنت
24

9/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

سنگ عقیق
40

63/3 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سنگ عقیق
1
24

101/32 گرم

86*33 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 9,000 تومان

سنگ عقیق
22

220 گرم

66*58 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

هرم آمازونیت
11

208 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

هرم فلوریت
7

115 قیراط

30*29*20 میلیمتر

قیمت پایه 69,000 تومان

هرم فلوریت
1

106/5 قیراط

31*30*22 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

آتاکامیت
11

83 گرم

70*50 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

اوناکیت
2

281 گرم

73*56 میلیمتر

قیمت پایه 224,000 تومان

هرم آونتورین
14

103 قیراط

31*30*21 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

آلکساندریت
8

23 قیراط

26*11 میلیمتر

قیمت پایه 230,000 تومان

کریستال آمیتیست
12

12/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 39,000 تومان

عقیق درهم (پک 1 کیلویی)
32

1000 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

کریستال آکوامارین
11

22/5 قیراط

24*11 میلیمتر

قیمت پایه 158,000 تومان

اسلایس عقیق
20

281/2 قیراط

65*60 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

هرم رزکوارتز
10

202/2 قیراط

34*34*31 میلیمتر

قیمت پایه 91,000 تومان

گوی آمیتیست
14

25/4 گرم

26 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

اسلایس عقیق
9

36/56 گرم

62*36 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

سنگ عقیق
15

209/62 گرم

93*49 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
20

0/4 قیراط

4*3 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

هرم لاجورد
21

363 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

کریستال زبرجد
27

23/9 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت پایه 92,000 تومان

اسلایس عقیق
12

21/64 گرم

53*42 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

کریستال گارنت
35

257/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

منشور کلسیت
8

473/44 گرم

159*41 میلیمتر

قیمت پایه 592,000 تومان

سرپانتین
40

374/59 گرم

71*70 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

اسلایس عقیق
17

14/16 گرم

44*23 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

هرم کوارتز
46

125 قیراط

29*29*23 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

سنگ عقیق
16

101/96 گرم

70*36 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

فسیل آمونیت
21

61/1 قیراط

34*26 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
52

47/39 گرم

61*34 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

هرم آونتورین
7

196/8 قیراط

35*34*30 میلیمتر

قیمت پایه 119,000 تومان

کوارتز شیری
32

102 گرم

110*43 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

سنگ عقیق
52

65 گرم

70*26 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

منشور کوارتز لیمویی
10

26/25 گرم

38*21 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

منشور هانی کوارتز
11

40/96 گرم

38*26 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

منشور کوارتز (دُر) دو قطبی
36

56 گرم

78*20 میلیمتر

قیمت پایه 56,000 تومان

گوی رزکوارتز
17

38/34 گرم

30 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

رزکوارتز
40

190 گرم

92*63 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سنگ عقیق
41

537 گرم

117*61 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اسلایس عقیق
10

71/85 گرم

88*63 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

کریستال آکوامارین
14

5/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

اسلایس عقیق
14

391/3 قیراط

101*47 میلیمتر

قیمت پایه 39,000 تومان

عقیق پرتقالی
21

18 گرم

29*26 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

هرم کوارتز (دُر)
15

325 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
12

190/4 قیراط

34*34*30 میلیمتر

قیمت پایه 96,000 تومان

سنگ عقیق کبود
50

210 گرم

73*48 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سنگ آمیتیست
77

23 گرم

42*27 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کریستال لعل بدخشان
23

3/15 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

اسلایس عقیق
16

190/6 قیراط

65*51 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

سنگ عقیق
16

159 گرم

70*60 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سیترین برزیلی
28

144/2 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت پایه 72,000 تومان

آنالیسم
36

86 گرم

63*60 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

زمرد زامبیا
24

8/85 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 88,000 تومان

آمازونیت
30

26/95 گرم

29*26 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

سنگ عقیق
38

50/1 قیراط

25*19 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

روزاسیت
32

220 گرم

90*63 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

مزایده 1 تا 64 از مجموع 189 مزایده