آیتم 1 تا 64 از مجموع 148 آیتم
عقیق پرتقالی
8

77 گرم

59*46 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

گوی سنگ خون
6

180 قیراط

30*30 میلیمتر

قیمت پایه 72,000 تومان

گوی رزکوارتز
1
21

18 گرم

24*24 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 28,000 تومان

کریستال کونزیت
16

22/9 قیراط

22*14 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
17

90 گرم

92*81 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

گوی آمیترین
44

18/8 گرم

24*24 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

عقیق توپی
10

38 گرم

43*30 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

گارنت
5

12/9 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کریستال یاقوت کبود (ماداگاسکار)
22

21/6 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

هرم گارنت
25

501 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

آتاکامیت
18

83 گرم

70*50 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

جاسپر امپریال
8

4289 گرم

141*151 میلیمتر

قیمت پایه 210,000 تومان

آکوامارین
5

371/2 قیراط

57*37 میلیمتر

قیمت پایه 750,000 تومان

کریستال نمک
2
31

19 گرم

25*23 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 7,000 تومان

عقیق خرمایی (پک 1 کیلویی)
1
9

1000 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

عقیق خزه ای
5

341 گرم

86*54 میلیمتر

قیمت پایه 272,000 تومان

سنگ عقیق
9

83/15 قیراط

26*21 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق بنفش (سوسنی)
11

485 گرم

102*62 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

سنگ آمیتیست
8

165 گرم

70*50 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

سنگ چشم ببر
16

2317 گرم

115*110 میلیمتر

قیمت پایه 2,317,000 تومان

سلستین
4

1277 گرم

130*138 میلیمتر

قیمت پایه 150,000 تومان

سنگ آمازونیت
9

100 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

اسلایس عقیق
13

287 قیراط

77*54 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

هرم تورمالین
12

367 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

سنگ عقیق
14

87/45 قیراط

26*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

سنگ عقیق
4

111 گرم

76*42 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق درهم (پک 1 کیلویی)
1
11

1000 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 19,000 تومان

اسلایس عقیق
1
11

145 قیراط

48*41 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

گارنت
1
5

10/95 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 34,000 تومان

هرم لاجورد
10

376 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

رودونیت
11

168 گرم

39*55 میلیمتر

قیمت پایه 84,000 تومان

هرم جاسپر قرمز
13

118/5 قیراط

31*31*23 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

کریستال زبرجد
13

46/1 قیراط

30*13 میلیمتر

قیمت پایه 184,000 تومان

کریستال گارنت
7

243/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

هرم کوارتز
13

114 قیراط

29*29*22 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

فسیل آمونیت
3

42/05 قیراط

30*23 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
11

41/34 گرم

87*22 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کوارتز شیری
3

283 گرم

88*62 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

سنگ عقیق
6

65 گرم

70*26 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

منشور کوارتز لیمویی (لمون کوارتز)
24

59/9 گرم

55*26 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

منشور کوارتز (دُر) دو قطبی
14

64 گرم

64*28 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

منشور هانی کوارتز (کوارتز عسلی)
57

64 گرم

59*33 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

گوی رزکوارتز
14

50/8 گرم

33*33 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

رزکوارتز
15

173 گرم

104*77 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سنگ عقیق
25

393 گرم

93*71 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

کریستال آکوامارین
13

4/85 قیراط

19*7 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

عقیق پرتقالی
7

13 گرم

32*24 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

سنگ عقیق کبود
9

254 گرم

86*65 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

هرم آونتورین پرتقالی
6

99 قیراط

30*30*21 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

هرم کوارتز (دُر)
12

350 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
13

209 قیراط

35*35*31 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

سنگ آمیتیست
7

24 گرم

45*38 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

عقیق + پایه
8

95/15 قیراط

36*31 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

کریستال لعل بدخشان
25

3/15 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

اسلایس عقیق
1
14

274 قیراط

68*55 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 26,000 تومان

سنگ عقیق
1
17

275 گرم

100*53 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 6,000 تومان

سیترین برزیلی
17

121/3 قیراط

20*26 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

آنالیسم
19

230 گرم

84*54 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آمازونیت
11

29/65 گرم

26*29 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سنگ عقیق
12

38/9 گرم

23*21 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

روزاسیت
20

124 گرم

67*46 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

هرم زبرجد
8

422 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

سنگ سرپانتین
10

338 گرم

100*88 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

سنگ خون
14

228 گرم

70*50 میلیمتر

قیمت پایه 228,000 تومان

آیتم 1 تا 64 از مجموع 148 آیتم