مزایده 1 تا 64 از مجموع 2059 مزایده
تخم مرغ اوناکیت
6

63/63 گرم

45*30 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

تخم مرغ اوناکیت
4

36/74 گرم

41*25 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

سنگ عقیق
3

210/45 گرم

103*40 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

کلسیت
5

189/42 گرم

80*102 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کلسیت
5

139/42 گرم

80*55 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کوارتز
3

95/4 گرم

70*45 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

اپیدوت
4

796 گرم

153*88 میلیمتر

قیمت پایه 180,000 تومان

دمانتوئید
3

26/34 گرم

26*23 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
7

455 گرم

113*78 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

فلوریت
6

1352 گرم

145*110 میلیمتر

قیمت پایه 68,000 تومان

مجسمه دالماتیان
1
7

34/8 قیراط

28*17 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 36,000 تومان

مجسمه عقیق
5

20/4 قیراط

24*14 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

پایه گوی
1
7

7/82 گرم

18*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 25,000 تومان

فسیل آمونیت
15

69/85 قیراط

32*26 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
39

43/09 گرم

67*32 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

هرم آونتورین
26

196/8 قیراط

35*34*30 میلیمتر

قیمت پایه 119,000 تومان

کوارتز شیری
37

59 گرم

65*45 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

سنگ عقیق
42

28 گرم

42*26 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

منشور کوارتز لیمویی
13

40/06 گرم

48*23 میلیمتر

قیمت پایه 41,000 تومان

منشور هانی کوارتز
50

46/85 گرم

58*23 میلیمتر

قیمت پایه 71,000 تومان

منشور کوارتز (دُر) دو قطبی
19

56 گرم

78*20 میلیمتر

قیمت پایه 56,000 تومان

گوی رزکوارتز
16

39/44 گرم

31 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

رزکوارتز
4

169/32 گرم

77*49 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

سنگ عقیق
23

393 گرم

93*71 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق
18

140/55 گرم

116*80 میلیمتر

قیمت پایه 99,000 تومان

کریستال آکوامارین
19

3/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

اسلایس عقیق
12

189/4 قیراط

82*35 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

عقیق پرتقالی
20

21 گرم

38*21 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

هرم کوارتز (دُر)
31

350 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
7

195 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 98,000 تومان

سنگ عقیق کبود
10

140 گرم

58*54 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

سنگ آمیتیست
63

27 گرم

55*33 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کریستال لعل بدخشان
80

3/15 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

اسلایس عقیق
13

482/6 قیراط

87*81 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

هولیت
9

265 گرم

68*55 میلیمتر

قیمت پایه 186,000 تومان

گوی سنگ خون
7

199 قیراط

31*31 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

گوی عقیق
5

174 قیراط

30*30 میلیمتر

قیمت پایه 69,000 تومان

عقیق + پایه
0

95/15 قیراط

36*31 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

سنگ عقیق
26

131 گرم

65*32 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سیترین برزیلی
33

144/2 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت پایه 72,000 تومان

آنالیسم
5

209 گرم

80*60 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

زمرد زامبیا
39

9/5 قیراط

24*11 میلیمتر

قیمت پایه 95,000 تومان

آمازونیت
300

132 قیراط

32*26 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

سنگ عقیق
36

45/25 قیراط

27*18 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

روزاسیت
12

360 گرم

110*47 میلیمتر

قیمت پایه 90,000 تومان

سیترین
1
31

16/75 قیراط

17*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 72,000 تومان

کوارتز سبز
37

10/05 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

هرم زبرجد
33

414 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

دمانتوئید
3

41/12 گرم

52*27 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

رزکوارتز
6

970 گرم

115*110 میلیمتر

قیمت پایه 97,000 تومان

مجسمه فیل دلربا
4

63/72 گرم

55*40 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

سنگ سرپانتین
23

207 گرم

90*76 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

فلوریت
3

595 گرم

102*96 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

لاجورد
7

130/7 گرم

72*52 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

مجسمه عقیق
4

34/1 قیراط

29*15 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

تخم مرغ رزکوارتز
4

77/7 گرم

47*35 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

تخم مرغ اوناکیت
4

38/14 گرم

41*25 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

ابسیدین لکه برفی
18

63 گرم

44*35 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

جاسپر
55

314 گرم

78*62 میلیمتر

قیمت پایه 157,000 تومان

کریستال آمیتیست
6

13/4 قیراط

14*13 میلیمتر

قیمت پایه 23,000 تومان

کریستال آمیتیست
11

11/2 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کریستال آمیتیست
7

12/2 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 37,000 تومان

اسلایس عقیق
14

48/77 گرم

90*36 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

اسلایس سرپانتین
14

30/09 گرم

80*37 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

مزایده 1 تا 64 از مجموع 2059 مزایده