مزایده 1 تا 64 از مجموع 193 مزایده
سنگ عقیق
76

63/3 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

عقیق بنفش (سوسنی)
58

72 گرم

58*41 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

تخم مرغ رزکوارتز
22

77/04 گرم

47*35 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

سنگ عقیق
54

94/27 گرم

67*40 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

هرم جاسپر براکیا
5

250 قیراط

36*35*35 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

سنگ عقیق
51

55 گرم

75*25 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

هرم عقیق
29

153/1 قیراط

36*36*21 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
39

41/34 گرم

87*22 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سنگ عقیق
42

693 گرم

115*75 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

عقیق شجر پاییزی
45

76/5 گرم

66*23 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
39

2/8 قیراط

13*6 میلیمتر

قیمت پایه 84,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
6

1165 گرم

126*107 میلیمتر

قیمت پایه 815,000 تومان

سنگ عقیق
44

130 گرم

77*44 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
51

4/3 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

مجسمه فیل رودونیت
40

88/24 گرم

54*40 میلیمتر

قیمت پایه 90,000 تومان

تخم مرغ اونیکس
18

15/13 گرم

31*20 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
53

2/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 140,000 تومان

کریستال زبرجد
1
47

21 قیراط

20*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 43,000 تومان

گوی سنگ خون
10

199 قیراط

31*31 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

سنگ آمازونیت
44

100 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

آمیتیست
22

96/2 قیراط

26*24 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

کریستال آکوامارین
106

14/95 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت پایه 29,000 تومان

گوی رزکوارتز
56

26/2 گرم

27*27 میلیمتر

قیمت پایه 39,000 تومان

رزکوارتز
35

263/71 گرم

90*63 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

کریستال آپاتیت
47

8/65 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

چشم ببر
18

252 گرم

47*70 میلیمتر

قیمت پایه 252,000 تومان

سنگ چشم ببر
43

1149 گرم

120*77 میلیمتر

قیمت پایه 550,000 تومان

آراگونیت
22

413 گرم

100*47 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

زمرد زامبیا
46

13/05 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت پایه 130,000 تومان

رزکوارتز
43

71/9 قیراط

27*21 میلیمتر

قیمت پایه 37,000 تومان

کریستال آکوامارین
50

4 قیراط

11*6 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

کریستال آکوامارین
45

7/7 قیراط

23*6 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

هرم تورمالین
48

372 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

منشور کوارتز دودی
49

25/98 گرم

40*20 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

آپاتیت
26

23/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 115,000 تومان

چشم ببر
48

25/15 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

آمیتیست
43

48/4 قیراط

29*20 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

منشور هانی کوارتز
40

83/2 گرم

61*37 میلیمتر

قیمت پایه 84,000 تومان

تخم مرغ سنگ خون
3

50/65 گرم

41*30 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

گوی رزکوارتز
1
54

102/33 گرم

42 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 157,000 تومان

رزکوارتز
51

38 قیراط

30*18 میلیمتر

قیمت پایه 38,000 تومان

منشور کوارتز
44

38/43 گرم

41*27 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

سنگ آمیتیست
37

331 گرم

85*70 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

منشور رزکوارتز
56

43/75 گرم

67*22 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

چشم گربه
34

53/76 گرم

82*18 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

کوارتز
41

73 قیراط

26*22 میلیمتر

قیمت پایه 73,000 تومان

کریستال فلوریت
58

65/7 قیراط

27*20 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

کریستال گارنت
71

8/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

کوارتز
35

65 گرم

57*35 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کبالتین دولومیت (کنگو)
10

85/5 گرم

52*39 میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

فلوریت سبز
32

572 گرم

95*98 میلیمتر

قیمت پایه 172,000 تومان

سنگ آمیتیست
15

1757 گرم

170*115 میلیمتر

قیمت پایه 130,000 تومان

هرم آونتورین
16

105/6 قیراط

31*30*22 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

هرم جاسپر قرمز
24

114 قیراط

30*30*22 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

هرم فلوریت
9

129 قیراط

30*30*22 میلیمتر

قیمت پایه 78,000 تومان

هرم آمازونیت
33

191/9 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

آتاکامیت
14

61 گرم

78*30 میلیمتر

قیمت پایه 150,000 تومان

آلکساندریت
12

23 قیراط

26*11 میلیمتر

قیمت پایه 115,000 تومان

سنگ آمیتیست
70

53 گرم

51*48 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

منشور آمیتیست
1
42

43/79 گرم

56*24 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 37,000 تومان

یاقوت قرمز (کوراندوم)
15

55 قیراط

24*16 میلیمتر

قیمت پایه 550,000 تومان

کوارتز سبز
50

16/8 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

کریستال آمیتیست
33

14/7 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

مجسمه فیل جاسپر
38

72/59 گرم

59*40 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

مزایده 1 تا 64 از مجموع 193 مزایده