آیتم 1 تا 64 از مجموع 153 آیتم
دستبند کوارتزیت
2

78/7 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دستبند صدف قهوه ای
7

124 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند کوارتزیت
4

86 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند انیکس - صدف
21

129 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند هفت چاکرا
13

131/95 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند کریستال
10

65 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز عقیق خزه ای51572
5

19/6 قیراط

19*11 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

آویز چشم ببر
17

9/3 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

حلقه عقیق
1
29

10/15 قیراط

57 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

دستبند کریستال
9

66/9 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کوارتزیت
1

84 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دستبند کوارتزیت
1

89/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دستبند کوارتز شیری
7

90/45 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

تسبیح شاه مقصود
7

99/05 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند کریستال
12

57/5 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز چشم ببر
3

3/7 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کوارتزیت
14

73/35 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز اوناکیت
1

31/5 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز کوارتز ( دُر)
5

25/9 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

دستبند کریستال
10

61/3 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کریستال
8

66 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کوارتزیت
2

83/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

تسبیح شاه مقصود
19

141 قیراط

370 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

دستبند کوارتزیت
1

85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دستبند کریستال
5

54/4 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

دستبند کوارتزیت
8

65/65 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز جاسپر
11

8/6 قیراط

19*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

تسبیح شاه مقصود
8

107/75 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند انیکس-کوارتز (دُر)
7

129/3 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آویز عقیق خزه ای
6

9/6 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

مدال فیروزه نیشابور
16

33/35 قیراط

33*19 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

دستبند جاسپر قرمز
10

139 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند کریستال
8

62/55 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

تسبیح عقیق
5

16/7 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گردنبند آکوامارین
1

103 قیراط

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 180,000 تومان

گردنبند آمیتیست
37

121 قیراط

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

گردنبند انیکس - سیترین
4

319 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

انگشتر سیترین
14

9/23 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 138,000 تومان

دستبند کوارتزیت
92

76 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند لابرادوریت
7

82 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

آویز دلربا
4

17/5 قیراط

23*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کریستال
9

64/5 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند گارنت
6

118 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

دستبند کوارتزیت
10

74 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز رزکوارتز
2

21/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز دلربا
6

9/15 قیراط

19*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کوارتزیت
1

77/1 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

تسبیح عقیق
2

159 قیراط

6 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند سیترین
4

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

دستبند تورمالین
1

89 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق سبز
5

128/1 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

تسبیح عقیق
7

46 گرم

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند حدید
8

253 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آویز آمیتیست
4

4/6 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند ابسیدین لکه برفی
1

127 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند کریستال
12

51/4 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند عقیق زرد
58

134 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند کریستال
7

55/55 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کوارتزیت
1
1

62/25 قیراط

8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

تسبیح کهربا
29

64 گرم

14 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

دستبند چری کوارتز
1

70 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند رزکوارتز
6

79 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز دُر
2

43/65 قیراط

35*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

گردنبند لابرادوریت
3

269/25 قیراط

6-16 میلیمتر

قیمت پایه 269,000 تومان

آیتم 1 تا 64 از مجموع 153 آیتم