آیتم 1 تا 64 از مجموع 160 آیتم
دستبند اوناکیت
8

111/5 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

تسبیح عقیق
11

17 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آویز اوناکیت
10

24/1 قیراط

30*16 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز دلربا
10

8/4 قیراط

19*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کریستال
5

63/15 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

تسبیح شاه مقصود
12

142/05 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند دالماتیان
13

133 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند کریستال
15

59 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

انگشتر دُر نجف
18

3/64 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 72,000 تومان

دستبند کوارتزیت
4

76 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز روبی زوئیسیت
1

18/7 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دالماتیان
8

23/05 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند چشم ببر
20

150/25 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

دستبند کوارتزیت
5

79/35 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دستبند کوارتزیت
18

80 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند انیکس - صدف
2

129 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند هفت چاکرا
8

130/5 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند کریستال
5

64/4 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز عقیق خزه ای
1

19/8 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز چشم ببر
17

8/6 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

حلقه عقیق
18

9/15 قیراط

56 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کریستال
2

66/15 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کوارتزیت
7

84 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دستبند کوارتزیت
3

89/4 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دستبند کوارتز شیری
17

85/95 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

تسبیح عقیق
7

159 قیراط

6 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

تسبیح شاه مقصود
9

72/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند کریستال
16

57/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز چشم ببر
7

4/1 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کوارتزیت
11

74/35 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز آمیتیست
5

23/2 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند تورمالین
10

86 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

دستبند صدف قهوه ای
4

124 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند لابرادوریت
7

83 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

دستبند آمیتیست
14

130 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

دستبند سیترین
16

120 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

پاندول-آویز هفت چاکرا
4

65/9 قیراط

35*18 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند کوارتز دودی
9

84 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آویز عقیق
9

9/1 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

آویز عقیق
3

49/65 قیراط

60*10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

تسبیح عقیق
5

46 گرم

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

تسبیح عقیق
5

16/7 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آویز عقیق زرد
2

22/1 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز طرح فیروزه
11

15 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

آویز دُر
8

41/5 قیراط

35*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز رزکوارتز
11

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز عقیق
23

11/85 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند انیکس
15

75 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند چری کوارتز
3

70 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز عقیق
1

21/5 قیراط

15*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز اوناکیت
2

32/1 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز کوارتز ( دُر)
18

21/4 قیراط

14*21 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

دستبند کریستال
4

61/15 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کریستال
29

61/4 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کوارتزیت
4

84/7 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

تسبیح شاه مقصود
36

126 قیراط

380 میلیمتر

قیمت پایه 90,000 تومان

دستبند کوارتزیت
3

85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دستبند کریستال
8

61/5 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کوارتزیت
14

66/4 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز جاسپر
5

8/4 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

تسبیح شاه مقصود
16

109/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند انیکس-کوارتز (دُر)
6

130/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آویز عقیق خزه ای
3

8/1 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

مدال فیروزه نیشابور
13

31/8 قیراط

24*20 میلیمتر

قیمت پایه 101,000 تومان

آیتم 1 تا 64 از مجموع 160 آیتم