آیتم 1 تا 64 از مجموع 159 آیتم
دستبند انیکس-عقیق سبز
31

128/4 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند حدید
17

253 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آویز آمیتیست
1
39

6 قیراط

12*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

دستبند ابسیدین لکه برفی
22

127 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند کریستال
35

51/7 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند عقیق زرد
49

134 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند کریستال
21

56/45 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کوارتزیت
25

75 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تسبیح کهربا
71

64 گرم

14 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

گردنبند لابرادوریت
26

261/2 قیراط

6-16 میلیمتر

قیمت پایه 260,000 تومان

آویز لاجورد
229

17/8 قیراط

20*19 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کریستال
33

62/8 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز چشم ببر
1
37

17/2 قیراط

19*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق زرد
22

128/7 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند کریستال
20

73 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند هولیت
27

148 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

آویز دلربا
16

13/35 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
25

13/35 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کریستال
37

64/3 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند پیکاسو جاسپر
19

153 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

تسبیح کهربا
34

50 گرم

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

انگشتر توپاز اسکای بلو
32

12 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 210,000 تومان

دستبند حدید
27

79 قیراط

6 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

تسبیح کهربا
23

63 گرم

14 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

آویز ابسیدان لکه برفی
23

8/45 قیراط

19*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند رزکوارتز
23

131 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آویز عقیق زرد
8

22/1 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز عقیق
1
25

15/7 قیراط

20*15 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

آویز عقیق
31

13/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز سودالیت
25

23/85 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آمازونیت
9

26/35 قیراط

18*16 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
14

26/3 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
29

17 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز جاسپر
24

19/05 قیراط

22*12 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
17

17/1 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
24

17/15 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
20

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز چشم ببر
17

15/9 قیراط

13*12 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز ابسیدان لکه برفی
15

22/4 قیراط

22*14 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دستبند کوارتزیت
22

86/55 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

تسبیح عقیق
36

101 گرم

16*10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

آویز جید
10

23/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کریستال
26

62/4 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند جاسپر
13

85 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

دستبند تورمالین
16

48/3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 140,000 تومان

آویز آمیتیست
26

23/3 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز دلربا
26

22/3 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق سفید
14

127/35 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند برنزیت
14

164 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

دستبند کریستال
19

67 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند عقیق سبز
20

137 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

دستبند کوارتزیت
16

75 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

دستبند انیکس
15

74/5 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

انگشتر یاقوت
30

9/55 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 172,000 تومان

گردنبند سودالیت
9

217 قیراط

9*9 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

دستبند عقیق
15

137/35 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

آویز چشم ببر
15

14/25 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند صدف
27

102/75 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
70

127 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سودالیت
12

89 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند هولیت
15

93/65 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز دلربا
15

15/05 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز عقیق خزه ای
30

17/85 قیراط

24*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز عقیق
18

27 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آیتم 1 تا 64 از مجموع 159 آیتم