مزایده 1 تا 64 از مجموع 155 مزایده
دستبند کریستال
43

61/8 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز چشم ببر
22

17/1 قیراط

14*19 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق زرد
7

129/6 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند کریستال
27

70/4 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند هولیت
49

148 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند کریستال
28

64/95 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند پیکاسو جاسپر
18

154 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آویز دلربا
20

13/05 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
32

14 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

تسبیح کهربا
23

48 گرم

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

انگشتر هانی کوارتز
40

11/18 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 168,000 تومان

آویز عقیق زرد
6

22/1 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند آمیتیست
10

130 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

دستبند حدید
23

80 قیراط

6 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

تسبیح کهربا
43

67 گرم

14 میلیمتر

قیمت پایه 110,000 تومان

آویز ابسیدان لکه برفی
5

7/5 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند رزکوارتز
26

131 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آویز عقیق
22

15/25 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز عقیق
33

14/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز سودالیت
36

23/05 قیراط

22*20 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آمازونیت
25

27/05 قیراط

15*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
40

26/3 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
7

17/55 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز جاسپر
22

15/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
37

17/1 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
23

17/2 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
1
16

15 قیراط

17*16 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

آویز چشم ببر
22

15/25 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز ابسیدان لکه برفی
34

22/1 قیراط

22*14 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دستبند کوارتزیت
59

87/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

تسبیح عقیق
51

101 گرم

16*10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

آویز جید
20

20 قیراط

13*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کریستال
20

62/3 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند جاسپر
21

85 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

دستبند تورمالین
13

47/65 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 140,000 تومان

آویز آمیتیست
60

22/3 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز دلربا
4

21/8 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق سفید
16

127/35 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند برنزیت
3

163 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

دستبند کریستال
35

74 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند عقیق سبز
3

143/1 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

دستبند کوارتزیت
26

76 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

دستبند کوارتزیت
32

74/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

انگشتر یاقوت
51

11/82 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 212,000 تومان

گردنبند هولیت
8

224 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

دستبند عقیق
52

138/4 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

آویز چشم ببر
23

15/6 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند صدف
32

105/3 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
49

124 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سودالیت
28

89 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند هولیت
14

92/15 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز دلربا
44

19/25 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز عقیق خزه ای
18

16/55 قیراط

24*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز عقیق
6

24/85 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز هولیت
38

10/4 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز کوارتز (دُر)
2

48/7 قیراط

60*10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند کوارتزیت
26

81/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دستبند کریستال
48

61/7 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کریستال
19

61/35 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کریستال
19

66/75 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز هولیت
22

30/7 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 6,000 تومان

آویز عقیق
12

11/6 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

دستبند کریستال
20

68/5 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

انگشتر عقیق یمن
624

9 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 135,000 تومان

مزایده 1 تا 64 از مجموع 155 مزایده