مزایده 1 تا 64 از مجموع 166 مزایده
دستبند جاسپر قرمز
56

147/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند کریستال
101

62/35 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
36

35/9 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
68

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز چشم ببر
80

24/2 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز کوارتز
35

12/7 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

آویز آونتورین
47

16/2 قیراط

16*24 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

پاندول-دستبند هفت چاکرا
14

116/6 قیراط

48*18 میلیمتر

قیمت پایه 117,000 تومان

دستبند کوارتزیت
79

76 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز دلربا
76

17/5 قیراط

23*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کریستال
72

66/75 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز عقیق خزه ای
19

19/9 قیراط

26*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

دستبند گارنت
21

118/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

آویز چشم ببر
42

47/5 قیراط

25*25 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گردنبند لابرادوریت
59

269/25 قیراط

6-16 میلیمتر

قیمت پایه 135,000 تومان

آویز آونتورین
12

34/8 قیراط

25*25 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند کوارتزیت
58

82 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز انیکس
10

37/3 قیراط

25*25 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آویز جاسپر قرمز
36

37/9 قیراط

25*25 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند عقیق خاکستری
39

143/3 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

آویز لاجورد
14

48/9 قیراط

33*12 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند هفت چاکرا
46

131/4 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

آویز رزکوارتز
10

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز دلربا
89

9 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کوارتزیت
81

77/1 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز جید
68

24/3 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

حلقه عقیق
66

12/1 قیراط

54 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آویز دلربا
86

22/5 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق سبز
32

127/8 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند ابسیدین لکه برفی
71

128 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند کریستال
69

51/3 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

گردنبند سیترین
4

323 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 323,000 تومان

دستبند عقیق زرد
60

133 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

گردنبند آکوامارین
4

103 قیراط

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

دستبند کریستال
70

56/4 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز دالماتیان
88

16/2 قیراط

16*24 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

گردنبند سودالیت
6

217 قیراط

9*9 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

دستبند عقیق سبز
44

88/9 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

حلقه عقیق
54

10/1 قیراط

53 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

دستبند کریستال
77

62/8 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز عقیق
75

19/4 قیراط

25*11 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق زرد
39

128/1 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند کریستال
78

71/4 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند هولیت
60

148 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند کریستال
118

62/45 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند پیکاسو جاسپر
20

153 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آویز سنگ خون
1

18/3 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دستبند حدید
16

80 قیراط

6 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز ابسیدان لکه برفی
12

7/25 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند رزکوارتز
7

72/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گردنبند گارنت
4

297 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

دستبند حدید
4

254 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آویز آونتورین
34

24/3 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز آمازونیت
1
15

596/4 قیراط

- میلیمتر

آخرین پیشنهاد 113,000 تومان

آویز سودالیت
1
123

22/5 قیراط

16*16 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 12,000 تومان

آویز جاسپر
10

29/1 قیراط

23*18 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
27

17 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
9

16 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
1
80

17/35 قیراط

24*17 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

آویز ابسیدان لکه برفی
1
102

22/7 قیراط

22*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

دستبند کوارتزیت
60

88 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

حلقه عقیق
10

10/5 قیراط

54 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

دستبند عقیق آبی
15

85/7 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

آویز جاسپر
59

25/1 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

مزایده 1 تا 64 از مجموع 166 مزایده