مزایده 1 تا 64 از مجموع 182 مزایده
آویز عقیق خزه ای
13

30/6 قیراط

30*19 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز دلربا
40

18/6 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

دستبند عقیق آبی
25

134/7 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

دستبند کریستال
44

68/7 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق
21

126/7 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز عقیق
38

38/7 قیراط

33*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند عقیق سفید
53

139 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

آویز جاسپر
31

16/05 قیراط

16*15 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
60

22/35 قیراط

20*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند اوناکیت
12

111/85 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز جید
4

17/3 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

گردنبند عقیق
9

373 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت پایه 90,000 تومان

آویز عقیق
30

30/3 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز اوناکیت
22

25/5 قیراط

30*16 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز دلربا
42

8/4 قیراط

19*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کریستال
51

64/75 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند دالماتیان
12

133 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند کریستال
33

58 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کوارتزیت
23

76 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

حلقه عقیق
10

13/4 قیراط

55 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آویز چشم ببر
13

11/7 قیراط

19*19 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز دالماتیان
18

17/45 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند چشم ببر
72

142 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

آویز روبی زئوسیت
15

28/4 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز چشم ببر
17

33/3 قیراط

20*29 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز چشم ببر
12

19/2 قیراط

26*11 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز عقیق
29

6/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

دستبند کوارتزیت
22

78/7 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دستبند کوارتزیت
21

83 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند انیکس - صدف
24

127 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند کریستال
44

64/35 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز چشم ببر
22

9 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز عقیق خزه ای
15

24/8 قیراط

18*18 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز اوناکیت
28

16/9 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

دستبند کریستال
5

60/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز طرح مالاکیت
9

13/4 قیراط

16*24 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

گردنبند هولیت
5

224 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

دستبند کوارتزیت
44

88 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گردنبند انیکس - سیترین
4

319 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

دستبند کوارتزیت
60

89/7 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

حلقه عقیق
8

12/7 قیراط

57 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

دستبند کوارتز شیری
18

88/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

آویز دلربا
5

17/9 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

دستبند کریستال
50

57/5 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کوارتزیت
21

77/8 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز چشم ببر
29

3/8 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز طرح فیروزه
15

15 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

آویز دُر
1
17

43/65 قیراط

35*15 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 31,000 تومان

آویز رزکوارتز
4

39/5 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند تورمالین
11

86 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

دستبند صدف قهوه ای
16

125 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند کوارتز دودی
24

85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند رزکوارتز
16

79 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند کوارتزیت دودی
13

69 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز عقیق
1
5

49/65 قیراط

60*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 45,000 تومان

دستبند لابرادوریت
10

83 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

دستبند سیترین
25

119 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 119,000 تومان

آویز آمیتیست
21

18/8 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز سودالیت
18

15/2 قیراط

24*16 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز اوناکیت
15

18/8 قیراط

14*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کریستال
79

62/75 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کریستال
42

68/45 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

حلقه عقیق
23

11/3 قیراط

55 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آویز هولیت
22

25/3 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

مزایده 1 تا 64 از مجموع 182 مزایده