تسبیح عقیق
17

17/5 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

تسبیح عقیق سلیمانی
45

51/99 گرم

10 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

تسبیح شاه مقصود
20

141 قیراط

370 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

تسبیح عقیق سلیمانی
34

33/87 گرم

6 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

تسبیح عقیق
94

53/52 گرم

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

تسبیح ام البنین
53

35/31 گرم

6 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

تسبیح شاه مقصود
19

109 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

تسبیح شاه مقصود
26

135/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

تسبیح شاه مقصود
53

72/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

تسبیح جید
32

47/18 گرم

10 میلیمتر

قیمت پایه 41,000 تومان

تسبیح عقیق سلیمانی
97

38/91 گرم

12*8 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

تسبیح ام البنین
38

52/14 گرم

10 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

تسبیح عقیق
33

34/07 گرم

6 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

تسبیح حدید
20

52/12 گرم

8 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

تسبیح عقیق
69

45/6 گرم

12*8 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

تسبیح عقیق سلیمانی
19

27/1 گرم

8 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

تسبیح ام البنین
13

27/44 گرم

8 میلیمتر

قیمت پایه 38,000 تومان

تسبیح جید زرد
82

34/61 گرم

6 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

تسبیح عقیق
58

51/9 گرم

10 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

تسبیح عقیق
9

101 گرم

16*10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

تسبیح حدید
63

62/07 گرم

6 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

تسبیح عقیق
1

16/7 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

تسبیح جید
10

43/22 گرم

12*8 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

تسبیح عقیق
9

26 گرم

8 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان