اسلایس عقیق
38

289/9 قیراط

96*56 میلیمتر

قیمت پایه 38,000 تومان

اسلایس عقیق
41

21/71 گرم

50*34 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

اسلایس عقیق
51

362 قیراط

95*58 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق
40

29/54 گرم

59*45 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق
44

31/83 گرم

66*43 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

اسلایس عقیق
36

32/24 گرم

58*40 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

اسلایس سرپانتین
47

62/59 گرم

68*58 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

اسلایس عقیق
44

40/1 گرم

58*43 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
56

110 گرم

139*75 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
61

25/42 گرم

50*34 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس چشم ببر
1
47

55/5 گرم

57*61 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 29,000 تومان

اسلایس فلوریت
39

164/89 گرم

84*57*14 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

اسلایس فلوریت
37

214/54 گرم

95*61*20 میلیمتر

قیمت پایه 108,000 تومان

اسلایس فلوریت
40

259/96 گرم

98*45*25 میلیمتر

قیمت پایه 130,000 تومان

اسلایس آراگونیت
40

206/39 گرم

117*49*17 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

اسلایس یشم
1
17

35 گرم

63*48 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 54,000 تومان

اسلایس عقیق خزه ای
5

56/52 گرم

91*45 میلیمتر

قیمت پایه 23,000 تومان

اسلایس عقیق
40

38/43 گرم

52*38 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اسلایس عقیق
38

75/6 گرم

84*74*8 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

اسلایس عقیق
27

55/08 گرم

65*45*10 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

اسلایس عقیق
19

140/05 گرم

125*47*14 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
6

54/38 گرم

105*34 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

اسلایس عقیق
30

100/93 گرم

85*68*9 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

اسلایس عقیق
1

52/46 گرم

59*70*7 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
57

31 گرم

56*55 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
82

27/3 گرم

58*38 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
27

80 گرم

124*68 میلیمتر

قیمت پایه 48,000 تومان

اسلایس عقیق
45

453/2 قیراط

117*52 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان