مزایده 1 تا 64 از مجموع 3741 مزایده
فلوریت
25

7/05 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

تانزانیت
13

10/55 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 263,000 تومان

سیترین
25

3/65 قیراط

9*9 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

جاسپر
35

12 قیراط

11*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

دُر مویی
3

34 قیراط

24*21 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

تورمالین هندوانه ای + شناسنامه
33

5/8 قیراط

10.33*10.78*6.11 میلیمتر

قیمت پایه 498,000 تومان

مهره عقیق
11

24/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

شرف الشمس
22

7/2 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

منشور رزکوارتز
20

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

منشور کوارتز (دُر) تک قطبی
59

36 گرم

43*26 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

آویز دلربا
18

22/3 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

منشور آمیتیست
1
22

68 گرم

62*28 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 70,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق سفید
18

128/95 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
36

0/85 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند برنزیت
5

161 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

فیروزه نیشابور
17

5/9 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند کریستال
43

69 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

تریشه
6

7/6 قیراط

1000*1*2 میلیمتر

قیمت پایه 1,000 تومان

مهره عقیق
5

119/6 قیراط

42*27 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دُر هندی
29

7/45 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 74,000 تومان

شبق (جت)
16

178/45 قیراط

53*41 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

مهره رزکوارتز
16

19/2 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق (مراکش)
17

59/7 قیراط

42*27 میلیمتر

قیمت پایه 118,000 تومان

دستبند عقیق سبز
11

143/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

باریت
16

109 گرم

77*36 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

انگشتر عقیق یمن
1

4/16 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

انگشتر گارنت سیلان
7

15/13 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 220,000 تومان

عقیق سوسنی
1
9

7/5 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

عقیق سلیمانی
22

46/3 قیراط

38*30 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
36

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تولایت (نروژ)
14

44/45 قیراط

36*27 میلیمتر

قیمت پایه 156,000 تومان

آونتورین پرتقالی
45

6/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

عقیق سلیمانی
23

5/6 قیراط

19*8 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

نخ دستبند
2

46/21 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

دستبند کوارتزیت
53

77 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

دستبند کوارتزیت
35

70 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گردنبند سودالیت
29

217 قیراط

9*9 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

موکائیت (استرالیا)
12

17/25 قیراط

27*18 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دُر ونوس ( برزیل)
35

38/35 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

سودالیت
20

17/3 قیراط

26*14 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند عقیق
18

139/3 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

مالاکیت کنگو
17

44/6 قیراط

31*19 میلیمتر

قیمت پایه 67,000 تومان

سیترین مخراجی
21

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

آویز چشم ببر
13

14/6 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

لول عقیق
24

48 قیراط

14*40 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق
2

2 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

دستبند صدف
19

109/5 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

هرم عقیق سلیمانی
8

152 قیراط

36*36*21 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

کریستال زبرجد
21

51/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 104,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
53

126 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

مدال فیروزه نیشابور
3

33/35 قیراط

33*19 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

پک عقیق آبی
1
15

103/33 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

آویز رزکوارتز
3

18/4 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

دلربا
37

106/9 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

دستبند سودالیت
51

84 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
3

24/7 قیراط

21*16 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
26

37/57 گرم

50*27 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق شجر پاییزی
11

39/2 گرم

70*29 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

اسلایس عقیق
14

20/64 گرم

44*34 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

دستبند هولیت
35

93/65 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

سنگ عقیق
34

90 گرم

103*30 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

آویز دلربا
56

17 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز عقیق خزه ای
34

16/05 قیراط

24*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز عقیق
33

15/45 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مزایده 1 تا 64 از مجموع 3741 مزایده