مزایده 1 تا 64 از مجموع 835 مزایده
یاقوت کبود
7

10/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 108,000 تومان

یاقوت قرمز (کوراندوم)
6

32/85 قیراط

21*16 میلیمتر

قیمت پایه 328,000 تومان

آنجلیت
8

6/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

فلوریت + شناسنامه + جعبه
15

49/35 قیراط

18.45*26.21 میلیمتر

قیمت پایه 450,000 تومان

مهره کوارتز لیمویی
18

13/7 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

کوارتز لیمویی
10

10/4 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

کریستال زبرجد
15

39/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

کریستال زبرجد
13

42/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

فیروزه نیشابور
34

4/85 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

گارنت
7

1/2 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دستبند کریستال
43

61/8 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره عقیق
39

77/25 قیراط

40*14 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

فیروزه نیشابور
59

2/35 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت پایه 23,000 تومان

عقیق
24

55/7 قیراط

35*25 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

عقیق سلیمانی
20

35/2 قیراط

33*22 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

دُر ایرانی
47

7/1 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

باباقوری
16

10/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

زبرجد
15

0/7 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

پرهنیت
17

12/3 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

چشم ببر
13

7/3 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

عقیق سلیمانی
17

5/6 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

عقیق سلیمانی
17

7/2 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آمیتیست
3

19/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

یشم هندوستان
8

14/7 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

آویز چشم ببر
22

17/1 قیراط

14*19 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
6

2/2 قیراط

7 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق زرد
7

129/6 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

رودونیت
22

10/3 قیراط

11*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

عقیق خزه ای
27

15/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

کوارتز سبز
36

5/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

عقیق هندی
40

8/95 قیراط

10*15 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

توپاز طلایی ( امپریال )
43

10/8 قیراط

13.5*11.5 میلیمتر

قیمت پایه 324,000 تومان

کروم دیوپسید (استرالیا)
9

22/25 قیراط

21*18 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (معیوب)
7

25/6 قیراط

5-8 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

رودونیت (ایران)
11

17/3 قیراط

20*14 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

منشور کوارتز دودی (اسموکی کوارتز)
32

31 گرم

46*22 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

دستبند کریستال
27

70/4 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
14

4/1 قیراط

13.21*7.94 میلیمتر

قیمت پایه 314,000 تومان

عقیق یمن
5

10/1 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

اسلایس عقیق
12

66/69 گرم

79*72 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

فیروزه نیشابور
26

21/25 قیراط

27*16 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

دستبند هولیت
49

148 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند کریستال
28

64/95 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

گوی هولیت
3

194 قیراط

30*30 میلیمتر

قیمت پایه 78,000 تومان

دستبند پیکاسو جاسپر
18

154 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

یاقوت قرمز
7

12/4 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 186,000 تومان

آویز دلربا
20

13/05 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
32

14 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

تسبیح کهربا
23

48 گرم

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

انگشتر هانی کوارتز
40

11/18 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 168,000 تومان

لاجورد
22

29/9 قیراط

29*17 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

چشم ببر
11

177 گرم

43*69 میلیمتر

قیمت پایه 177,000 تومان

انیکس
16

4/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق بلولیس (نامیبیا)
36

21/5 قیراط

17*26 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
37

5/95 قیراط

14*9 میلیمتر

قیمت پایه 79,000 تومان

یاقوت زرد
6

14/2 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 213,000 تومان

ابسیدین لکه برفی
6

1/85 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

دستبند آمیتیست
10

130 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

آویز عقیق زرد
6

22/1 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

زمرد هند
14

7850 قیراط

124*144 میلیمتر

قیمت پایه 40,000,000 تومان

هرم دلربا
12

192/4 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 97,000 تومان

هرم دالماتیان
3

217 قیراط

35*35*35 میلیمتر

قیمت پایه 109,000 تومان

کریستال آکوامارین
11

3/4 قیراط

11*7 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

جاسپر بامبل بی (اندونزی)
53

67/05 قیراط

50*32 میلیمتر

قیمت پایه 87,000 تومان

مزایده 1 تا 64 از مجموع 835 مزایده