• به ازای پرداخت هر کالا در فرصت 48 ساعت پس از مزایده، یک امتیاز مثبت به کاربر تعلق می گیرد.

 

  • در صورت عدم پرداخت وجه کالا در زمان 96 ساعت یا 4 روز به ازای هر کالا 5 امتیاز منفی به کاربر تعلق می گیرد.

 

  • در صورتی که امتیاز کاربر منفی شود، حساب کاربری مسدود می گردد و امکان شرکت در مزایدات برای کاربر وجود نخواهد داشت.

 

  • کاربر دارای صفر یا یک امتیاز فقط می تواند یک کالای پرداخت نشده در سبد خرید خود داشته باشد. در صورتی که یک کالای پرداخت نشده در سبد خرید کاربر باشد، تا زمانی که پرداخت خود را انجام ندهد قادر به شرکت در سایر مزایدات نخواهد بود.

 

  • کاربر دارای 2 تا 5 امتیاز در صورتی که 3 کالای پرداخت نشده در سبد خرید خود داشته باشد، تا زمانی که پرداخت خود را انجام ندهد قادر به شرکت در سایر مزایدات نخواهد بود.

 

  • کاربر دارای 6 تا 10 امتیاز در صورتی که 5 کالای پرداخت نشده در سبد خرید خود داشته باشد، تا زمانی که پرداخت خود را انجام ندهد قادر به شرکت در سایر مزایدات نخواهد بود.

 

  • کاربر دارای 11 تا 15 امتیاز در صورتی که 8 کالای پرداخت نشده در سبد خرید خود داشته باشد، تا زمانی که پرداخت خود را انجام ندهد قادر به شرکت در سایر مزایدات نخواهد بود.

 

  • کاربر دارای 16 تا 20 امتیاز در صورتی که 10 کالای پرداخت نشده در سبد خرید خود داشته باشد، تا زمانی که پرداخت خود را انجام ندهد قادر به شرکت در سایر مزایدات نخواهد بود.

 

  • کاربر دارای 21 تا 30 امتیاز در صورتی که 12 کالای پرداخت نشده در سبد خرید خود داشته باشد، تا زمانی که پرداخت خود را انجام ندهد قادر به شرکت در سایر مزایدات نخواهد بود.

 

  • کاربر دارای 31 تا 40 امتیاز در صورتی که 15 کالای پرداخت نشده در سبد خرید خود داشته باشد، تا زمانی که پرداخت خود را انجام ندهد قادر به شرکت در سایر مزایدات نخواهد بود.

 

  • کاربر دارای 41 تا 50 امتیاز در صورتی که 20 کالای پرداخت نشده در سبد خرید خود داشته باشد، تا زمانی که پرداخت خود را انجام ندهد قادر به شرکت در سایر مزایدات نخواهد بود.